RD Llei 11/2022 25 de juny mesures de recuperació econòmica

RD Llei 11/2022 25 de juny mesures de recuperació econòmica

RD Llei 11/2022 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de la Palma.

En atenció a l’actual situació de crisi, provocada en gran manera per la guerra d’Ucraïna, i l’explosió del volcà de l’Illa de la Palma, ha prorrogat i creat noves mesures i ajudes amb vigència fins al 31 de desembre de 2022.

1.- Mesures d’àmbit Laboral.

Les empreses que hagin rebut ajudes directes previstes en la present norma no podran acollir-se a un acomiadament objectiu fins a 31 de desembre de 2022, per l’increment dels costos energètics. El seu incompliment determinarà la devolució de les ajudes.

Les empreses que s’acullin a un ERTO per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna, i que es beneficiïn de suport públic, no podran utilitzar aquestes causes per a acomiadar.
 

2.- Increment Extraordinari de l’Ingrés Mínim Vital.

Respecte de les mensualitats d’abril a desembre de 2022 es veuran incrementades en un 15%.

 

3.- Increment extraordinari de les pensions de jubilació i invalidesa en la seva modalitat no contributiva.

D’1 de juliol a 31 de desembre de 2022, les pensions de jubilació i invalidesa en la seva modalitat no contributiva es veuran incrementades en un 15% sobre l’import a percebre a cada beneficiari en aquests mesos.

 

4.- Limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge.

Es manté, fins a 31 de desembre de 2022, la limitació quant a l’increment de la renda derivada del lloguer d’habitatge a un màxim del 2%. 1

 

5.- Suspensió desnonaments i llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial.

Es manté fins a 31 de desembre de 2022, la suspensió dels procediments de desnonament i llançament atenent el que es preveu en l’art. 5.1 apartats a) i b) del RDL 11/2020 de 31 de març.
 

6.- Facturació Transport per Carretera.

Es modifica la Llei 15/2009, afegint una Disp. Addicional Octava relativa als transports per carretera, que tinguin per objecte un únic enviament, i que es realitzin entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2022, en els quals s’haurà de reflectir de manera desglossada el cost del combustible necessari per a la realització del transport.

 

1 En cas que pels Índexs de Garantia de Competitivitat fos inferior al 2%, haurà d’aplicar-se aquest percentatge.