Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021

Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021

El BOE de 31 de desembre de 2020, va publicar la Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021, que va entrar en vigor el dia 1 de gener, amb una sèrie de mesures laborals i fiscals, que analitzarem breument.

 

1.- Mesures Fiscals.

1.1.- IRPF.
a) Rendes del Treball.
S’incrementa en 2 punts el tipus de gravamen en les rendes superiors a 300.000€, quedant el tipus marginal estatal en un 47%.

b) Rendes de Capital.
S’incrementen en 3 punts el tipus de gravamen en les rendes de més de 200.000€, quedant en el 26%

c) Patrimoni.
S’incrementa en 1% en patrimonis superiors a 10 milions d’euros.

d) Plans de Pensions.
Amb efectes de l’1 de gener de 2021, es redueix l’aportació a un màxim de 2.000€, no obstant això, en els plans d’empreses s’eleva el límit conjunt (partícip i empresa) a 10.000€.

1.2.- Primes d’Assegurances.
S’incrementa al 8% l’impost sobre prevals d’assegurances.

1.3.- Societats.
Es limita l’exempció sobre dividends i filials a un 95%, excepte que facturin, durant els 3 primers anys, menys de 40 milions d’euros.

1.4.- IVA.
S’incrementa el tipus al 21% sobre les begudes ensucrades i edulcorades, excloent els productes lactis, amb la finalitat de reduir el seu consum.
 

2.- Mesures Laborals.

2.1.- Jubilació.

a) Jubilació.
Per a 2021 l’edat de jubilació se situa en els 66 anys, amb 24 anys cotitzats.
La pensió màxima serà de 2.707,49€ al mes per 14 pagues.
La pensió mínima: .- 65 anys o + sense cònjuge a càrrec: 654,60€
.- Menys de 65 anys: 609€
.- Jubilació derivada de Gran Inv.: 981,90€

b) Viduïtat.
La pensió se situa:
.- Menors 60 anys: 522,50€
.- Entre 60 i 64 anys: 645,30€
.- Majors 65 anys + discapacitat = o > 65%: 689,70€
.- En el cas anterior i amb càrregues familiars: 797,90€

c) Incapacitat Permanent.
La pensió se situa:

.- Gran Invalidesa sense cònjuge a càrrec: 981,90€
.- Absoluta: 654,60€
.- Total: 504,00€

d) Orfandat.
La pensió se situa:

.- Mínim: 210,80€/mes per beneficiari
417,40€/mes <18 anys amb discapacitat = o > 65%

Absoluta: 7.315€/any a distribuir entre els beneficiaris.

e) Pensions no contributives.
S’incrementen en un 1,8% la Jubilació i la invalidesa, i l’import si es cobra en la seva integritat serà de 5.639,20€.

f) Ingrés Mínim Vital.
S’incrementa en un 1,8% i aconseguirà l’import de 469,80€ en llars amb un sol adult i 1.033€ per a les llars que rebin l’import més elevat.

g) IPREM.
S’incrementa en un 5% i el seu import serà:

Diari: 18,33€
Mensual: 564,90€
Anual: 6.778,80€

En cas que la prestació de referència es basés en l’SMI i se substitueixi pel IPREM, la seva quantia serà de 7.908,60€.

h) Prestacions per fill a càrrec.
.- En famílies amb escassos recursos i menors al seu càrrec amb discapacitat l’import serà de 341€/anuals o 28,41€/diaris. Si la discapacitat és del 33% l’import serà de 1.000€/any.

.-Si la llar està en pobresa severa l’import serà de 588€/any.

.- Si la discapacitat del fill és = o > al 65% la quantia serà de 4.790,40€

.- Si la discapacitat és > al 75% l’import serà de 7.185,60€/any.

i) Permís per naixement i cura de menor.
A partir de l’1 de gener de 2021, els pares gaudissin del permís de 16 setmanes per naixement de fill, al costat de la corresponent prestació.

j) Suport a la prolongació de l’activitat en sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
Les empreses d’aquests sectors que durant els mesos de febrer, març i novembre de 2021, donin ocupació als treballadors fixos discontinus tindran una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

k) Bonificació en Riscos durant l’embaràs, Lactància Natural i Malaltia Professional.
En cas que al treballador se li recol·loqui, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, a un lloc de treball diferent i compatible amb el seu estat o malaltia professional, l’empresa, mentre el treballador romangui en el nou lloc de treball, es podrà aplicar una bonificació del 50% sobre Contingències Comunes.

l) FOGASA.
S’amplia la seva responsabilitat a la mobilitat geogràfica i a la modificació individual de les condicions de treball, si bé, l’import màxim serà de 9 mensualitats del duple del SMI.

m) Contracte per a la formació universitària.
S’afegeix un apartat 3 en l’art. 11 de l’Estatut dels Treballadors, regulant les característiques dels convenis de cooperació educativa entre les universitats i les entitats col·laboradores, l’objecte de les quals serà la qualificació professional dels estudiants universitaris, amb un sistema d’alternança entre l’activitat retribuïda i la formativa.
Serà necessari el desenvolupament reglamentari d’aquest contracte, regulant entre altres aspectes la retribució, que no podrà ser inferior al SMI.
S’estableix expressament que l’estudiant cotitzarà per totes les contingències protegibles, inclòs la desocupació i FOGASA.