Mesures complementàries en matèria de lloguer d’habitatge

Mesures complementàries en matèria de lloguer d’habitatge

Ordre TMA/ 336/20202 pel qual s’aproven mesures complementàries en matèria de lloguer d’habitatge davant la COVID-19

S’aprova un nou programa d’ajudes al lloguer d’habitatge habitual, amb la finalitat de minimitzar l’impacte social i econòmic del Covid-19.

1.- Ajudes al pagament total o parcial del lloguer.
Es tracta de la concessió d’ajudes al pagament total o parcial del lloguer, o per a fer front a la devolució de les ajudes previstes en el RD Llei 11/2020 en el seu article 9, quan els arrendataris d’habitatge habitual no poguessin retornar-les.

1.2.- Beneficiaris.
Els arrendataris d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica i social per causa del *Covid-19, i que a més acreditin:
– Que l’arrendatari o alguna de les persones que convisquin amb ell, no tinguin relació de 1r o 2n grau d’afinitat o consanguinitat amb l’arrendador.
– Que l’arrendatari o alguna de les persones que convisquin amb ell no siguin socis o participis de la societat arrendadora.

1.3.- Sol·licitud de l’Ajuda.
S’haurà de sol·licitar a la CCAA per part de l’arrendatari, acompanyant:
– còpia del contracte de lloguer.
– acreditació del pagament dels 3 últims mesos.

1.4.- Quantia de l’ajuda.
L’import de l’ajuda, que s’haurà de destinar al pagament del lloguer serà:
– La quantia del lloguer amb un màxim de 900€ al mes i un termini de 6 mesos.
– Si s’ha accedit a les ajudes del RD Llei 11/2020, l’ajuda serà d’un màxim de 5.400€.

2.- Persones en situació de desnonament o llançament.
Es beneficiaran del programa d’ajuda les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
A aquestes persones se’ls oferirà un habitatge de titularitat pública, si bé, en cas que l’estat no disposi de la mateixa podrà aplicar-se sobre un habitatge privat, allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada, la qual cosa dóna lloc a un expropiació temporal per part de l’Estat.

2.1.- Quantia.
La quantia d’aquesta ajuda serà:
– Màxim de 600€ o 900€ segons el cas.
– 200€ per a atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics, amb el límit del 100%.

2.2.-Termini.
L’ajuda es concedirà per un termini màxim de 5 anys.

Esperant que sigui del seu interès, quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment sobre aquest tema.
Blanes 11 d’abril de 2020.