Llei 11/2021, de 9 de juliol, sobre el frau fiscal

Llei 11/2021, de 9 de juliol, sobre el frau fiscal

S’ha publicat la Llei 11/2021, que realitza una sèrie de modificacions a la normativa tributària amb la finalitat de prevenir i lluitar contra el frau fiscal i l’entrada en vigor del qual va ser el passat 11 de juliol de 2021.

1.- Valoració de béns immobles: Impost sobre el Patrimoni (IP), Successions i Donacions (ISD), Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD):

a) ITP i AJD
Els valors dels immobles seran el valor real fixat en l’escriptura pública o bé el valor de referència previst en la normativa del cadastre immobiliari.
A l’efecte de determinar la Base Imposable (BI) prevaldrà el major valor dels indicats anteriorment
Els valors de referència seran els que dicti la Direcció General del Cadastre anualment i amb efectes 1 de gener.

b) IP
Per a determinar el valor de les finques a declarar en l’Impost de Patrimoni, també es tindrà en compte el valor de referència citat en l’apartat anterior.

 

2.- Rendiments del capital immobiliari:

El 60% de reducció aplicable als rendiments derivats del lloguer de l’habitatge habitual, es perdrà si en el procés de comprovació o inspecció es detecten:
a) Ingressos no declarats.
b) Despeses aplicades indegudament.

 

3.- Llei General Tributària (LGT)

Es modifica la LGT en els següents punts:

  • Es prohibeixen les amnisties fiscals.
  • Es perseguirà i sancionarà la tinença de programes informàtics sense llicència o que permetin la manipulació de dades comptables.
  • Respecte als impostos que prescrivien el 30 de juny de 2021, a conseqüència de la COVID19, prescriuran el 16 de setembre de 2021.
  • S’amplia el termini màxim en els procediments sancionadors a 6 mesos (abans 3 mesos).
  • La sol·licitud d’autorització d’entrada i registre domiciliari haurà d’estar degudament justificada i motivada.

 

4.- Obligació d’informar sobre béns i drets situats a l’estranger: monedes virtuals:

S’estableix l’obligació d’informar en el model 720 de les monedes virtuals que es trobin a l’estranger, ja se sigui propietari, beneficiari, autoritzat o s’ostenti qualsevol altra forma de poder de disposició.

El seu incompliment suposarà l’obertura d’un procediment sancionador.

 

5.- Limitació de pagaments en efectiu:

Es modifica la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, i es limiten els pagaments en efectiu de 2.500€ a 1.000€, quan una de les parts actuï com a empresari o professional.

El límit serà de 10.000€ quan el pagador sigui persona física que tingui el domicili fiscal anés d’Espanya i no actuï com a empresari o professional.

L’incompliment d’aquesta norma determinarà l’aplicació de sancions