RD 902/2020 d’Igualtat Retributiva entre Dones i Homes

RD 902/2020 d’Igualtat Retributiva entre Dones i Homes

L’art. 28.2 de l’ET estableix que:

L’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

Les persones treballadores tenen dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors en l’empresa, al registre salarial de la seva empresa.”

El Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, desenvolupa i regula les noves formalitats amb la finalitat de lluitar contra la bretxa salarial entre dones i homes, entre les quals destaca el registre i l’auditoria salarial.

 

1.- Objecte i àmbit d’aplicació.

Es busca establir mesures específiques per a fer efectiva la igualtat de tracte i no discriminació en matèria retributiva entre dones i homes. Es desenvolupessin mecanismes per a identificar, corregir i lluitar contra la discriminació que pogués existir en aquest àmbit.

S’aplicarà a totes les relacions laborals regulades en l’ET, tant les comunes com les especials.
 

2.- Registre Retributiu.

A tenor de l’art. 28.2 de l’ET, totes les empreses estan obligades a disposar d’un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs personal directiu i els alts càrrecs.

El registre retributiu ha d’incloure desglossat per sexe:
.- Els valors mitjans dels salaris.

.- Complements salarials.

.- Percepcions extrasalarials de la plantilla.

S’haurà de realitzar la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun d’aquests conceptes per cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Aquesta retribució haurà d’estar desagregada i diferenciada, en atenció a la seva naturalesa, incloent:

.- Salari basi.

.- Complements.

.- Percepcions extrasalarials.

 

3.- Accés al Registre.

  1. a) Sense representació legal dels treballadors.
  2. Els treballadors podran accedir a aquest registre, però la informació es limitarà a les diferències percentuals que existissin en les retribucions fetes una mitjana d’entre homes i dones.

    (No es facilitarà dades fetes una mitjana de de les retribucions)

  3. b) Amb representació legal dels treballadors.

Aquestes coneixeran el contingut íntegre d’aquest, que haurà de ser consultada amb una antelació de 10 dies, amb caràcter previ a l’elaboració del registre.

3.1.- Període de referència.
Amb caràcter general serà l’any natural.
Poden existir modificacions en cas d’esdevenir alguna alteració substancial de qualsevol element del registre salarial.

3.2.- Format del Document.
Serà l’establert en les pàgines web del MTSS i Ministeri d’Igualtat.

 

4.- Registre retributiu de les amb obligació d’auditoria retributiva.

Les empreses amb 50 o més treballadors estan obligades a elaborar un pla d’igualtat, en el qual hauran d’incloure una auditoria retributiva.

4.1.- Objecte de l’auditoria.
L’objecte de l’auditoria és obtenir la informació necessària per a comprovar si el sistema retributiu, compleix amb l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes.

Haurà de definir les necessitats per a evitar, corregir, prevenir els obstacles i dificultats existents o que poguessin produir-se en llaures a garantir la igualtat retributiva, per a assegurar la transparència i el seguiment d’aquest sistema retributiu.

4.2.- Vigència de l’auditoria.
Tindrà la mateixa vigència que el pla d’igualtat, tret que es determini una altra inferior en aquest.

4.3.- Contingut de l’auditoria.
L’auditoria implica:
.- Realitzar el diagnòstic de la situació retributiva en l’empresa, i requereix:

  • L’avaluació de llocs de treball.
  • La rellevància d’altres factors desencadenants de les diferències retributives.
  • Analitzar les possibles deficiències o desigualtats que s’apreciïn.

.- Establir un pla d’actuació per a la correcció de les desigualtats retributives.

.- Designar la persona o persones que controlessin el seguiment i la implementació de millores a partir dels resultats obtinguts.
 

5.- Efectes de la no Realització del Registre Salarial.

S’aplica Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre social per a aquelles empreses que falsegin o no realitzin aquesta informació retributiva.

S’aplicaran les sancions que poguessin correspondre per concurrència de discriminació, les quals podrien aconseguir com a falta molt greu fins a un total de 187.515€, amb un mínim de 6.251 euros.