Com poden els autònoms modificar la seva declaració de la Renda si la van presentar amb errors?

Com poden els autònoms modificar la seva declaració de la Renda si la van presentar amb errors?

Els autònoms poden modificar dades de la seva declaració de la Renda després d’haver-la presentat. El procediment dependrà de si l’error els perjudica a ells o a l’Agència Tributària.

Equivocar-se en presentar la declaració de la Renda és una cosa molt comuna entre els contribuents. Especialment entre els autònoms, ja que han de presentar més documents per a justificar la seva activitat que els treballadors per compte d’altri, i les seves retencions variaran en funció de les seves factures. Segons els experts, els errors més comuns es deuen a “les presses a l’hora de completar l’esborrany de la Agència Tributària o a haver traspaperat algun fitxer durant l’exercici“. No obstant això, l’important, una vegada que el professional s’ha adonat de l’error, és avançar-se a l’Administració per a no ser sancionat.

La fi de la campanya de la Renda 2020 acaba el pròxim 30 de juny, però molts autònoms ja han presentat els seus esborranys per a rendir comptes amb Hisenda. En cas d’haver oblidat incloure alguna dada que modifiqui la liquidació de l’impost hi ha diferents maneres de procedir. Depèn de si el error que s’hagi comès perjudica l’Agència Tributària, o si per contra la fallada afavoreix al contribuent. “Cal anar amb compte perquè, encara que es tracti d’un descuit, tots els treballadors per compte propi estan obligats a rendir els seus comptes amb Hisenda #dins del termini i en la forma escaient”, va explicar Mercedes Oliva, economista del departament fiscal en la gestoria Barcons.

Així mateix, també influeix molt el termini en el qual l’autònom avisi a l’Administració que ha comès un error en l’esborrany. “No és el mateix esmenar el problema dins del termini, que fora. Ni fer-ho de manera voluntària, o després que l’Agència Tributària enviï un requeriment”, va assenyalar l’experta.

 

Com es modifica la declaració de Renda 2020?

Per a esmenar els errors que un autònom ha pogut cometre en la seva declaració de la Renda, el primer que cal fer és comprovar si està dins del termini -aquesta campanya es va iniciar el 7 d’abril i finalitzarà el 30 de juny-. Si és així, “cal veure si l’error és a favor del contribuent, o si la fallada està perjudicant Hisenda, com seria el cas de no haver inclòs alguna ajuda o prestació rebuda al llarg de l’exercici“, va apuntar Oliva.

 

Com procedir en funció del resultat de l’impost

  • A favor del contribuent dins del termini: declaració rectificativa

​Si l’autònom ha oblidat incloure en el seu esborrany una deducció a la qual té dret -per exemple, un lloguer o la maternitat-, però encara està dins del termini en què es pot presentar ha d’adjuntar una declaració rectificativa. ​”La rectificativa es fa a través de la pàgina d’Hisenda, en el apartat Renda Web casella 127, on el professional ha d’indicar que farà  una rectificativa perquè ha oblidat emplenar una casella beneficiosa per al seu resultat”, va explicar l’economista de la gestoria Barcons.

A més, en aquest cas també cal emplenar l’apartat 0 (Regularització) del model, en el qual cal consignar la quantitat ingressada amb l’anterior declaració o bé la quantitat retornada per l’Administració. En la casella 0685 apareixerà el resultat de la sol·licitud de rectificació d’autoliquidació. La devolució per part de l’Agència Tributària es realitzarà en els següents sis mesos a la data de presentació de la nova declaració, prèvia notificació a l’interessat de la proposta de resolució.

  • A favor del contribuent fora del termini: instància​

En cas que l’autònom necessiti incloure alguna deducció però ja s’hagi acabat el termini de presentació, haurà d’enviar una instància a Hisenda. És a dir, “un escrit explicant quina deducció se li ha oblidat afegir, i perquè pot accedir a ella. També ha d’especificar i sol·licitar la devolució dels ingressos de la part que li correspon“, va assenyalar.

  • A favor de l’Agència Tributària: declaració complementària

Per contra, si l’autònom s’ha oblidat d’afegir en el seu esborrany algun ingrés que ha rebut i pel qual ha d’informar  l’Administració, ha d’enviar una declaració complementària. Aquesta declaració també es fa a través de l’apartat de Renda Web de la pàgina d’Hisenda.

 

Sancions per presentar la Renda fora de termini

L’Administració pot imposar sancions si l’autònom presenta la declaració fora de termini o depenent a la importància que tingui la informació que no ha presentat en un primer moment i hagi de lliurar en una complementària. No obstant això, l’economista va explicar que “no existeix un criteri únic respecte a les sancions. No és el mateix no declarar una ajuda que un lloguer, però també depèn molt de si la documentació es presenta dins del termini voluntari o no”.

En concret, la quantia de la multa depèn de tres variables: el temps que hagi transcorregut entre la data límit de presentació i el moment efectiu de fer-lo, de qui pren la iniciativa a l’hora de regularitzar la situació -és a dir, si el contribuent la presenta pel seu compte o si és Hisenda la que li ho requereix-, i de el resultat de la declaració.

  • Si la declaració surt a retornar i l’Agència Tributària no ha hagut de recordar-li a l’autònom que la lliuri, la multa per no presentar-la a temps és de 100 euros. No obstant això, la quantia de la multa augmenta si el resultat de la Renda és a pagar, ja que s’afegeix un recàrrec en funció del temps que es trigui a presentar.
  • Si la presentació es realitza fins a tres mesos després que finalitzi la campanya el recàrrec serà del 5%. Entre tres mesos i un dia després d’acabar el termini el 10%; si es triguen entre sis mesos i un dia el percentatge ascendirà fins al 15%; i al 20%, si la demora suposa un any o més.
  • Si per contra, l’Agència Tributària ha hagut d’enviar un recordatori a l’autònom via requeriment, la quantia inicial s’amplia fins als 200 euros. De la mateixa manera, la multa augmenta encara més si el resultat surt a retornar, ja que Hisenda pot considerar que la seva presentació no s’ha realitzat per intentar ocultar dades:

 

Ja es pot recórrer una sanció que s’ha acceptat

Les actes de conformitat davant sancions de l’Agència Tributària han deixat de ser inamovibles, els autònoms poden recórrer aquestes les multes imposades per Hisenda encara prèvia acceptació. Encara que el treballador per compte propi presti conformitat amb la liquidació que determini Hisenda després d’una inspecció del seu negoci, aquest pot apel·lar-la posteriorment davant un Tribunal si hi ha faltes jurídiques o interpretacions errònies en la redacció de l’acta. És a dir, un error de l’Agència Tributària pot frenar un procediment sancionador. És una novetat perquè donar la conformitat a una acta de sanció sempre suposava acceptar la multa i haver de pagar-la encara que es demostrés que l’administració s’havia equivocat.

No obstant això, cal tenir en compte que aquest procediment únicament podrà dur-se a terme en cas que l’acta de conformitat present errors per qüestions jurídiques, no de fet. Les qüestions jurídiques són més aviat “errors de redacció quant a la normativa en la qual es justifica la sanció o interpretacions jurídiques errònies”, va explicar Jaume Barcons, advocat i gestor en la gestoria Barcons. En canvi, les fallades per qüestions de fets es refereixen a l’import, és a dir, la quantia de la sanció, “això, de moment, no pot recórrer-se”.

Encara que sembli improbable que l’Agència Tributària cometi un error a l’hora de justificar una sanció a un negoci, diversos experts coincideixen que “pot ser molt habitual”. Des de fallades en explicar en quina normativa s’empara la multa fins a interpretacions jurídiques errònies, passant per intentar liquidar un deute que ja ha prescrit. Els assessors recomanen “revisar a consciència” la documentació i parar esment a “tots els motius que explica l’Agència Tributària en les seves sancions”.

 

Article d’Andrea González a Autónomos y Emprendedor.es