Resolució SLT/3035/2021 es prorroguen i modifiquen les mesures per a contenir la Covid-19 a Catalunya

Resolució SLT/3035/2021 es prorroguen i modifiquen les mesures per a contenir la Covid-19 a Catalunya

Resolució SLT/3035/2021 de 6 d’octubre per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures per a contenir el brot epidèmic de la COVID-19 a Catalunya.

El DOGC de 7 d’octubre de 2021, núm. 8518A, ha publicat la Resolució SLT/3035/2021, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19.

Aquestes mesures entren en vigor a partir del dia 8 d’octubre i la seva durada prevista és de 15 dies.

 

1.- Desplaçaments Personals.

Es respectaran les mesures de protecció individual i col·lectiva, a més del distanciament, higiene i protecció a través de la màscara.

1.1.- Estratègia de desplaçaments.

Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en el concepte de bombolla que fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

La bombolla de convivència fa referència a les persones que conviuen sota el mateix sostre, incloses els cuidadors i personal de suport, el grup ha de ser el més estable possible.

 

2.- Horaris de Tancament.

.- General: L’horari d’obertura serà entre les 06:00h i les 22:00h.
.- Activitats culturals, esportives, botigues de conveniència, establiments comercials, annexos a gasolineres i serveis de restauració, inclosa la recollida en l’establiment, salons de joc, casinos i sales de bingo i la prestació de serveis a domicili: Entre les 06:00h i la 01:00h de l’endemà.
No queda subjecta a cap franja horària la restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals del transport.
.- No són de caràcter essencial la venda de begudes alcohòliques en horari d’entre les 22.00 i les 6.00 hores.
.- Les activitats esportives, de caràcter singular o històric, es podran realitzar en horaris específics que inclouen els nocturns.
.- Les activitats recreatives musicals, així com les de restauració, culturals, d’arts escèniques, de caràcter musical, així com les populars i tradicionals, regulades en aquesta ordre l’horari d’obertura/inicio i tancament/final serà el general previst en la legislació vigent, disposant de 30 minuts per a desallotjar.

 

3.- Mesures de Prevenció i higiene en Centres de Treball.

.- Es limitarà al màxim la mobilitat laboral.
.- S’implementarà el treball a distància o teletreball, excepte que sigui impossible, o no es disposi dels mitjans per a això.
.- S’hauran d’establir horaris d’entrada i sortida escalonats, flexibilitat horària o similars.

3.1.- Mesures de prevenció i protecció.
.- Mesures organitzatives que garanteixin la distància de seguretat interpersonal mínima. En cas que no sigui possible, s’hauran de proporcionar els equips adequats a nivell del risc.
.- Mesures de neteja i desinfecció adequades.
.- Garantir la ventilació d’espais i edificis d’acord amb els protocols de les autoritats sanitàries. Especialment els espais comuns.
.- S’evitaran aglomeracions.
.- S’intensificarà la neteja de superfícies.
.- S’establiran zones de descans que permetin el distanciament.
.- S’establiran zones d’entrada i sortida.
.- Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats per a la neteja de mans.
.- Ús obligatori de màscara si l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic (No és obligatori l’ús de màscara en espais de treball tancats, en els quals existeixi la distància interpersonal mínima i fent tasques que no comportin mobilitat. S’atendrà les recomanacions en prevenció de riscos laborals).
.- Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones (clients, treballadors, usuaris).

 

4.- Reunions i/o trobades familiars de caràcter social.

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, en l’àmbit públic i privat, es recomana que no superin el màxim de 10 persones, excepte que es tracti de convivents.
En les reunions en espais públics, no es permet el consum ni de begudes ni d’aliments, excepte que es tracti de sortides escolars, activitats socioeducatives i en l’oci educatiu a l’aire lliure.
Específicament, queda prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques en la via pública i la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta al seu consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.
En les reunions i/o trobades no poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

5.- Ús de mascareta.

L’ús de mascareta queda subjecte a les següents condicions:
a) Els majors de 6 anys estan obligats a usar-la en els termes previstos en la Llei 2/2021 de 29 de març.
b) La mascareta ha de cobrir la paret nasal i la barbeta.
c) Es recomana l’ús de mascareta en espais privats, oberts i tancats, i en reunions amb confluència de persones no convivents, així com en espais a l’aire lliure on no es pugui mantenir la distància interpersonal.

 

6.- Empreses de serveis i comerç minorista.

.- Les empreses no poden oferir serveis que impliquin contacte físic, no obstant això, es permet un contacte personal pròxim sempre que es concertin amb cita prèvia de manera individual i es disposi dels equips de protecció adequats al nivell de risc, extremant les mesures d’higiene.

L’obertura al públic d’establiments i locals comercials de venda al detall, es condiciona a:
.- Reduir al 70% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat, excepte que es dediquin a la venda de productes higiènics, centres de veterinària, llibreries, botigues de discos, perruqueries, centres d’estètica, concessionaris d’automòbils i centres de jardineria que poden romandre oberts amb subjecció a les mesures que estableixi el PROCICAT.
.- Complir de manera rigorosa amb les mesures higièniques, de prevenció i seguretat per a fer front a la COVID19.

6.1.- Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials
Podran obrir però s’exigeix:
.- Que l’aforament màxim en tot el recinte sigui del 70% segons llicència d’activitat, incloses les zones comunes i establiment d’un control d’aforament per a evitar aglomeracions.
.- Es permet l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.
.- Han de complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades en l’annex 2 del DOGC.

6.2.- Sistemes de recollida de productes.
S’establiran sistemes de recollida de productes adquirits telefònicament o via internet o repartiment a domicili, inclosa el menjar preparat.
En tot cas, s’evitaran aglomeracions.

 

7.- Actes Religiosos i cerimònies civils.

Els actes religiosos i les cerimònies civils (noces, funerals i serveis religiosos) ha de garantir una bona ventilació, ja sigui natural o forçada. En cas que es concentrin més de 1.000 persones en espais tancats, s’haurà de garantir la ventilació i les mesures de control d’aglomeracions.
S’haurà de complir amb les mesures que indiqui el PROCICAT.

 

8.- Ús del Transport Públic.

.- Haurà de mantenir la seva oferta al 100% i en hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00h i les 09.00h dels dies laborables.
.- Els usuaris no podran treure’s la màscara.
.- Les estacions en espais tancats hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic.
.- Utilitzar mitjans de difusió per a informar de les mesures d’autoprotecció.

 

9.- Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives.

– Les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, circs, cinemes, auditoris o similars), el seu aforament serà del 70% i amb un número màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, garantint ventilació natural o forçada. Els assistents hauran d’estar asseguts.

.- Els espais habilitats per a espectacles en establiments amb llicència per a l’exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concerto i sales de concert, que hagin presentat comunicació prèvia, se’ls aplicaran les restriccions relatives a l’hostaleria.
.- Si les citades activitats es desenvolupen a l’aire lliure, es permet mantenir l’aforament del 70% però amb un màxim de 4.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes i amb assignació de seient previ.
.- En cas que es tracti d’espais tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire, es permet un aforament del 70% però amb un màxim de 3.000 persones.
.- S’haurà de tenir un registre de les persones que han accedit, que s’haurà de conservar durant 1 mes.
.- Els arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 70% de l’autoritzat.
.- Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure poden obrir, sempre que:

  • Es limiti l’aforament a un 70% a l’aire lliure i en espais tancats, incloses les piscines.
  • Control d’accés.
  • Es permet la utilització dels vestuaris.
  • Es permet les activitats sempre que existeixi ventilació i no se superi el 70% de l’aforament i desenvolupament de l’activitat amb màscara.
  • Es permet la prestació de serveis de restauració sempre que compleixin amb els requisits previstos en aquesta resolució.

– Es permeten el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya que es desenvoluparan d’acord amb el pla d’acció per al desconfinament esportiu de Catalunya, que s’hauran de desenvolupar amb els assistents asseguts durant l’esdeveniment i amb un 70% de l’aforament i un màxim de 4.000 persones o 1.750 persones si es tracta d’espais tancats, que es podrà incrementar a 3.500 en cas que es compleixin les condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades.

En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, l’aforament màxim serà del 60%, amb un màxim de 6.000 persones, si estan a l’aire lliure, o del 70%, amb un màxim de 1.750 persones, si són espais tancats.
En tots dos casos:

  • els seients hauran de ser preassignats
  • es permet servei de restauració
  • fora de l’àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes però en cap cas d’aliments
  • és obligatori l’ús de la màscara
  • preveure mesures de circulació dels assistents per a evitar aglomeracions

.- Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa de manera presencial, limitant l’aforament a un 70% i un màxim de 1.000 persones. En cas que siguin espais oberts, o tancats amb ventilació forçada, es permet un aforament de 3.000 persones.

.- Es permet l’obertura amb aforament del 50% de parcs i fires d’atraccions, incloent les estructures no permanents desmuntables, sempre amb subjecció a les mesures de seguretat i higiene que s’estableixin, permetent l’obertura dels establiments de restauració integrats en aquests.
.- Es permet també l’obertura de parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils al 50% de l’aforament.

 

10.- Activitats relacionades amb el joc

Es permet la seva obertura amb un aforament del 70% i un màxim de 500 persones amb ventilació mínima. En cas de disposar de ventilació reforçada, es permet l’aforament de 1.000 persones dins del límit del 70%.
Els clients han de situar-se en grups de màxim 10 persones, amb una separació de 2 metres entre grups.
Es permet obrir-se els serveis complementaris de bar i restauració.

 

11.- Activitats d’Hostaleria i Restauració.

Es permet la seva obertura amb les següents condicions:
.- Es permet el consum en la barra, amb una distància de 1,5 metres entre clients.
.- Aforament interior 50% distància entre taules de 2 metres, garantint ventilació.
.- Terrasses: distància de 1,5 metres, degudament senyalitzada, entre taules i comensals de taules.
.- Màxim 10 comensals per taula, excepte que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en terrasses com a l’interior.
.- Garantir distància d’1 metre entre comensals d’una mateixa taula, excepte en bombolla de convivència.
.- L’horari és de 6:*00h a 01.00 h de l’endemà. Es disposa de 30 minuts addicionals per al desallotjament dels locals i establiments. Els clients no podran romandre en l’establiment fora d’aquest horari.
.- L’ús de màscara serà obligatori mentre no s’estigui menjant o bevent.
Es pot servir a domicili, amb els límits horaris anteriors.
Les limitacions d’horari, no s’apliquen als serveis de restauració en centres de treball destinats al personal o als integrats en centres sanitaris.
No es podrà realitzar cap activitat de ball.

 

12.- Activitats Docents, Oci Infantil i Juvenil i activitats d’intervenció socioeducativa.

Es duran a terme seguint les indicacions del PROCICAT, incloent el transport escolar.
.- Activitats docents a discapacitats s’atendrà el PROCICAT.
.- Les etapes del primer i segon cicle d’educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, i les de règim especial) reglades, així com les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora del centre educatiu, tant públic com privat, s’han d’aplicar les mesures del nou Pla Escolar per al curs 2021/2022.
.- L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial.
.- Els centres de formació professional reduirà la seva assistència en els centres.

 

13.- Activitats Docents Universitàries.

Es permet considerar l’augment de l’activitat teòrica presencial a un màxim del 70% de l’alumnat universitari.

 

14.- Altres Activitats formatives.

La captació i reciclatge de professionals de la formació viària dependent del Serveis Català de Trànsit, docència per a l’obtenció de llicències i permisos de conduir, perfeccionament de conductors, cursos per a transport de mercaderies i persones (CAP) i ADR, es podran realitzar amb la reducció de presència d’alumnes, excepte que la seva presència sigui obligatòria.

 

15.- Equipaments Cívics.

Es permeten les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, amb un màxim del 70% de l’aforament si compleixen amb les condicions de ventilació i qualitat d’aire.

 

16.- Congressos, Convencions, Fires Comercials i Festes Majors.

Es permet la seva celebració amb una reducció de l’aforament al 70% i un màxim de 1.000 assistents. En cas que sigui a l’aire lliure l’aforament serà del 70% i un màxim de 3.000 persones.
No obstant això es podrà incrementar l’aforament si així ho autoritza el PROCICAT.
Es permetrà la celebració d’aperitius dempeus en els congressos, convencions, fires comercials, i activitats assimilables, sempre que els aliments es presentin en format individual i es respectin les distàncies de 1,5 metres entre taules.
Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat però amb una reducció de l’aforament del 70% i complint amb les mesures del PROCICAT.
Festes majors, revetlles i altres festes populars, s’hauran d’ajustar al que s’estableix en la present resolució.

 

17.- Activitats populars i tradicionals.

Es poden reprendre les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o privades de base associativa, tant a l’aire lliure en espai perimetrat i estàtic com en espais tancats amb les limitacions d’aforament, ventilació i control d’accessos.
Els assistents hauran d’estar asseguts.
Les activitats de balls tradicionals queden subjectes al pla sectorial aprovat.

 

18.- Activitats Recreatives musicals.

Els locals que hagin presentat comunicació prèvia, i que siguin discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos que acreditin algunes de les circumstàncies següents:

.- Que la persona ha rebut la pauta completa contra la Covid-19 (certificat vacunació).
.- Que disposa d’una prova negativa RT-PCR en les últimes 72 hores o un test d’antígens en les últimes 48 hores (certificat prova diagnòstica).
.- Que la persona s’ha recuperat del Covid-19 en els últims 6 mesos (certificat de recuperació).
.- Aquesta documentació es pot presentar en suport paper o digital i les persones del control d’accés realitzaran la comprovació pertinent. Per això, en l’entrada dels locals, s’haurà de posar un cartell amb la web del Departament de Salut i les mesures d’accés al local, juntament amb la no conservació de les dades personals acreditades.

No serà necesairo aquest control en els espais que siguin únicament a l’aire lliure o terrasses.

Tots aquests locals i establiments estaran subjectes als següents requisits:
.- No superar el 70% de l’aforament a l’interior.
.- No portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d’accés.
.- Garantir ventilació mínima.
.- Es permet el ball amb màscara i sense distància mínima.
.- És obligatori portar permanentment la màscara i únicament es podrà retirar en el moment de menjar o beure.
.- Sistema de control de fluxos en els accessos i zones comunes per a evitar aglomeracions.

Es permet els serveis de restauració i bar en els termes previstos en la present resolució.

Les sales de concert, cafè teatre, cafè concerto poden obrir amb les limitacions previstes en la present resolució.
El seu horari de tancament serà l’establert en la present resolució.

 

19.- Consum de tabac i assimilats.

No es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància de mínim 2 metres.
Limitació que s’aplica a qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats i també a les activitats multitudinàries que es consideren a partir de 1.000 persones.

 

20.- Actuacions Policials.

Es realitzaran preferentment per mitjans telemàtics, garantint els drets de la persona detinguda o investigada.

 

21.- Durada.

Aquestes mesures tenen una durada prevista de 15 dies.