Resolució SLT/3787/2021 per la qual s’estableixen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/3787/2021 per la qual s’estableixen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/3787/2021 de 23 de desembre per la qual s’estableixen les mesures per a contenir el brot epidèmic de la COVID-19 a Catalunya.

El DOGC de 23 de desembre de 2021, núm. 8569A, ha publicat la Resolució SLT/3787/2021, per la qual s’endureixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19, entre les quals destaquen la reimplantació del “toc de queda” i el tancament de l’oci nocturn.

Aquestes mesures entren en vigor a partir del dia 24 de desembre de 2021.

 

1.- Mesures de protecció individual i col·lectiva.

La norma exigeix adoptar les mesures necessàries per a evitar els riscos de propagació de la COVID-19, que es concreten en:
.- Higiene freqüent de les mans.
.- Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
.- Distància física interpersonal de seguretat (de 1,5m mínim, que equival a un espai de seguretat de 2,5 m², excepte per a grup de persones convivents,).
.- Ús de màscares en els termes establerts en la resolució i en els espais a l’aire lliure en els quals no es pugui mantenir la distància de seguretat.
.- Preferència per als espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
.- Ventilació correcta en els espais tancats i neteja i desinfecció de les superfícies.
.- Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic i seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d’aïllament domiciliari o quarantena, segons els protocols aprovats per sanitat.

 

2.- Desplaçaments Personals.

Es respectaran les mesures de protecció individual i col·lectiva, a més del distanciament, higiene i protecció a través de la màscara.

2.1.- Estratègia de desplaçaments.
Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en el concepte de bombolla que fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
La bombolla de convivència fa referència a les persones que conviuen sota el mateix sostre, incloses els cuidadors i personal de suport, el grup ha de ser el més estable possible.

 

3.- Ús de màscara.

L’ús de màscara queda subjecte a les següents condicions:
a) Els majors de 6 anys estan obligats a usar-la en els termes previstos en la Llei 2/2021 de 29 de març.
b) La màscara ha de cobrir la paret nasal i la barbeta.
c) Es recomana l’ús de màscara en espais privats, oberts i tancats, i en reunions amb confluència de persones no convivents, així com en espais a l’aire lliure on no es pugui mantenir la distància interpersonal.

 

4.- Mesures que afecten els drets fonamentals (“Toc de queda”)

Es torna a establir el toc de queda entre la 1.00 i les 6.00 de la matinada en les poblacions relacionades en l’annex 1 i els municipis limítrofs i relacionats en l’annex 2.

4.1.- Excepcions a la prohibició de desplaçament nocturn.
.- Assistència sanitària urgent o per a acudir a la farmàcia per raons d’urgència més pròxima al domicili.
.- Assistència veterinària urgent.
.- Desplaçaments per a anar o tornar del centre de treball, així com desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
.- Desplaçaments de professionals o voluntaris acreditats per a realitzar serveis essencials, sanitaris o socials.
.- Retorn al domicili després de realitzar activitats permeses en la Resolució 2147/2021 de 8 de juliol, modificada per la Resolució 2212/2021 de 13 de juliol.
.- Cura de persones majors , menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

.- Desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de conducta, discapacitat o malaltia, que requereixin activitat exterior per al seu benestar emocional o de salut, degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
.- Recollida i cura de menors per part de progenitors separats o divorciats o amb residència en llocs diferents.
.- Actuacions urgents davant òrgans judicials.
.- Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar activitats permeses.
.- Cura de mascotes i animals entre les 04.00 i les 06.00 hores de la matinada, i de manera individual.
.- Causa de Força Major o necessitat justificada.

4.2.- Desplaçament de vehicles.
.- Durant l’horari de restricció, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
.- Els desplaçaments per carreteres que transcorrin o travessin els municipis de l’annex 1 i 2, sempre que tingui origen i destinació fora de qualsevol d’aquests municipis.
.- Es permet la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

5.- Horaris de Tancament.

.- General: L’horari d’obertura serà entre les 06:00h i les 22:00h.
.- Activitats culturals, esportives, botigues de conveniència, establiments comercials, annexos a gasolineres i serveis de restauració, inclosa la recollida en l’establiment i la prestació de serveis a domicili: Entre les 06:00h i la 00:30h.
No queda subjecta a cap franja horària la restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals del transport.
.- Les activitats recreatives musicals regulades en aquesta ordre l’hora màxima de tancament serà a les 00.30 hores disposant de 30 minuts per al desallotjament.
.- Les activitats culturals, com ara cinemes, equips d’arts escèniques i musicals, activitats populars i tradicionals de caràcter musical, també disposaran de 30 minuts addicionals sobre l’horari màxim de tancament. Els assistents, podran tornar al seu domicili, però hauran de presentar les entrades o documents anàlegs que acreditin la seva assistència.

.- No es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials, en horari entre les 22.00 i les 6.00 hores.

 

6.- Mesures de Prevenció i higiene en Centres de Treball.

.- Es limitarà al màxim la mobilitat laboral.
.- S’implementarà el treball a distància o teletreball, excepte que sigui impossible, o no es disposi dels mitjans per a això.
.- S’hauran d’establir horaris d’entrada i sortida escalonats, flexibilitat horària o similars.

6.1.- Mesures de prevenció i protecció.
Es recomana que s’adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial en els llocs de treball i fomentin l’ús del teletreball quan l’activitat laboral sigui possible.
En cas de treball de manera presencial en els centres de treball, s’han d’adoptar les següents mesures:
.- Mesures organitzatives que garanteixin la distància de seguretat interpersonal mínima. En cas que no sigui possible, s’hauran de proporcionar els equips adequats a nivell del risc.
.- Mesures de neteja i desinfecció adequades.
.- Garantir la ventilació d’espais i edificis d’acord amb els protocols de les autoritats sanitàries. Especialment els espais comuns.
.- S’evitaran aglomeracions.
.- S’intensificarà la neteja de superfícies.
.- S’establiran zones de descans que permetin el distanciament.
.- S’establiran zones d’entrada i sortida.
.- Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats per a la neteja de mans.
.- Ús obligatori de màscara si l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic (No és obligatori l’ús de màscara en espais de treball tancats, en els quals existeixi la distància interpersonal mínima i fent tasques que no comportin mobilitat. S’atendrà les recomanacions en prevenció de riscos laborals).
.- Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones (clients, treballadors, usuaris).

 

7.- Reunions i/o trobades familiars de caràcter social.

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, en l’àmbit públic i privat, no poden superar un màxim de 10 persones, excepte que es tracti de convivents.
En les reunions socials o familiars en espais tancats es recomana que es restringeixin en la mesura dels possible i que es limiti les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat i que siguin de la mateixa bombolla de convivència.
Es recomana que les administracions limitin l’accés a espais de pública concurrència, en espais tancats, però també a l’aire lliure com a parcs, platges o similars en els quals no es pugui evitar l’aglomeració de persones.
En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni de begudes ni d’aliments, entre la 1h i les 6h.
En les reunions i/o trobades no poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
No es limita el dret de manifestació ni participació política.

 

8.- Ús de mascareta.

L’ús de mascareta queda subjecte a les següents condicions:
d) Els majors de 6 anys estan obligats a usar-la en els termes previstos en la Llei 2/2021 de 29 de març.
e) La mascareta ha de cobrir la paret nasal i la barbeta.
f) Es recomana l’ús de mascareta en espais privats, oberts i tancats, i en reunions amb confluència de persones no convivents, així com en espais a l’aire lliure on no es pugui mantenir la distància interpersonal.

 

9.- Ús certificat Covid.

En els llocs en què aquesta resolució condicioni l’accés a la presentació d’un certificat Covid, ja sigui en suport digital o en paper, haurà d’acreditar alguna de les següents circumstàncies:

.- Certificat de vacunació.
.- Prova diagnòstica negativa de la Covid19 (últimes 72 hores RT-PCR i 48 hores test d’antígens. En tots dos casos serà necessari el certificat de la prova diagnòstica).
.- Disposar d’un certificat de recuperació de la Covid després d’haver sofert la malaltia en els últims 6 mesos.

Queden exonerades les persones menors de 13 anys, que no tinguin limitat l’accés a aquests establiments.

Les persones titulars d’aquests locals o establiments hauran de designar personal per al control dels accessos amb la finalitat de comprovar que els usuaris disposen dels certificats previstos en aquest apartat. No podran conservar les dades ni usar-los per a cap altra finalitat que no sigui el de control d’accés.

Aquests espais hauran de disposar d’un cartell, d’acord amb el model facilitat pel Departament de Salut i que consta en la seva pàgina web, en l’enllaç https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/, informant dels extrems anteriors.

S’exigeix la presentació d’aquests documents en:
.- Salas i gimnasos on es practica activitat física i esportiva, inclòs el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat.
.- Locals i establiments de restauració, inclosos els salons de banquets. S’exclouen els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.
.- Sales de concert, cafès teatre, cafès concerto i restaurants musicals.
.- Les visites als usuaris de centres residencials i atenció a persones majors i amb discapacitat.

S’exclou del requisit de control d’accés, els locals que disposin únicament d’espais i terrasses a l’aire lliure (coberts per un màxim de 2 parets).

 

10.- Empreses de serveis i comerç minorista.

.- Les empreses no poden oferir serveis que impliquin contacte físic, no obstant això, es permet un contacte personal pròxim sempre que es concertin de manera individual i es disposi dels equips de protecció adequats al nivell de risc, extremant les mesures d’higiene.

Els establiments i locals comercials de venda al detall, deuran:
.- Reduir al 70% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat.
.- Complir de manera rigorosa amb les mesures higièniques, de prevenció i seguretat per a fer front a la COVID19.

S’exceptua d’aquesta limitació els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials, com ara productes higiènics, centres de veterinaris, llibreries, botigues de discos, perruqueries, centres d’estètica, concessionaris d’automòbils i centres de jardineria.

10.1.- Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials
Podran obrir però s’exigeix:
.- Que l’aforament màxim en tot el recinte sigui del 70% segons llicència d’activitat, incloses les zones comunes i establiment d’un control d’aforament per a evitar aglomeracions.
.- Es permet l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials, inclosos els llocs de degustació.
.- S’evités aglomeracions, inclòs l’aparcament.

 

11.- Actes Religiosos i cerimònies civils.

Els actes religiosos i les cerimònies civils (noces, funerals i serveis religiosos) ha de garantir una bona ventilació, ja sigui natural o forçada, si bé es limita el seu aforament al 70%. En cas que es concentrin més de 1.000 persones en espais tancats, s’haurà de garantir la ventilació i les mesures de control d’aglomeracions.
S’haurà de complir amb les mesures que indiqui el PROCICAT.

 

12.- Ús del Transport Públic.

.- Haurà de mantenir la seva oferta al 100% i en hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00h i les 09.00h dels dies laborables.
.- Els usuaris no podran treure’s la màscara.
.- Les estacions en espais tancats hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic.
.- Utilitzar mitjans de difusió per a informar de les mesures d’autoprotecció.

 

13.- Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives.

.- Totes aquestes activitats requereixen la presentació del certificat Covid d’acord amb el que es disposa en la present Resolució.
– Les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, circs, cinemes, auditoris o similars, han de garantir una bona ventilació natural o forçada i, limitar el seu aforament a un 70%, fins i tot a l’aire lliure i en tots els casos els assistents hauran de romandre asseguts.
-. Si en aquests espais existeixen establiments que desenvolupen l’activitat de restauració, es poden dur a terme seguint les instruccions establertes en aquesta resolució.
.- En cas que es concentrin més de 1000 persones en espais tancats s’haurà de garantir la ventilació.

13.1. Instal·lacions i equipaments esportius:
.- Limitació d’aforament al 70%.
.- Garantir una bona ventilació en els espais tancats ja sigui natural o altres sistemes de ventilació.
.- Es recomana que les activitats grupals es realitzin a l’aire lliure.
.- Les activitats esportives no reglades en interior es limiten a un màxim de 10 persones, inclòs el professor. (Això no afecta a les activitats esportives federades o amb llicència).
.- En les activitats interiors és obligatori l’ús de màscara.
.- En les carreres i activitats exteriors s’ha de garantir la sortida escalonada per a mantenir la distància de seguretat i portar la màscara quan no es realitzi l’activitat.
.- Es recomana la suspensió de les competicions esportives no professionals.
.- En els vestidors s’ha de garantir una ventilació mínima establerta a la normativa vigent.

No estan afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Les competicions esportives a Catalunya s’han de desenvolupar segons les condicions següents:
-. A l’aire lliure es pot realitzar amb l’aforament del 70%.
-. En espais tancats, amb subjecció de l’aforament del 70%, s’ha de garantir la ventilació mínima establerta per la normativa i el compliment de les mesures de control indicades en la present resolució.

En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, aquest serà del 70%, si estan a l’aire lliure, o un màxim de 5.000 persones, si són espais tancats, i obligació de l’ús de la màscara.

En tots dos casos:
.- garantir el control de fluxos d’accés i sortida i en els banys.
.- l’accés del públic preferentment abonat i local.
.-els seients hauran de ser preassignats.
.-es permet servei de restauració.
.-fora de l’àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes però en cap cas d’aliments.
.-és obligatori l’ús de la màscara.
.-preveure mesures de circulació dels assistents per a evitar aglomeracions.

.- Per a la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa de manera presencial, cal garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa. En cas que es puguin concentrar més de 1.000 persones en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació indicats en la resolució.

.- En parcs i fires d’atraccions, incloent les estructures no permanents desmuntables, estan subjectes a les mesures establertes pel PROCICAT i a un aforament del 70%

.- Els parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils poden estar oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovats pel PROCICAT per a aquests espais.
.- Les activitats lúdiques en espais tancats tenen una limitació de l’aforament del 50%.

 

14.- Activitats relacionades amb el joc

En els casinos, salons de joc i bingos, l’aforament es limita al 50%.
Cal garantir la ventilació mínima i, en cas de concentrar-se més de 1.000 persones, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades.
S’ha d’establir mesures organitzatives de control d’aglomeracions i donar compliment a les mesures previstes pel PROCICAT.
Els serveis complementaris de bar i de restauració s’han de desenvolupar d’acord amb l’apartat del “Ús del certificat COVID” d’aquesta Resolució.

 

15.- Activitats d’Hostaleria i Restauració.

.- Aforament interior 50% distància entre taules de 1,5 metres, garantint ventilació.
-. S’exigeix el compliment del que es disposa en aquesta Resolució respecte al certificat Covid.
-. Cal garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
.- Terrasses: distància de 1,5 metres, degudament senyalitzada, entre taules i comensals de taules
.- Màxim 10 comensals per taula, excepte que pertanyin a la bombolla de convivència.
.- No es permet l’activitat de ball.
.- Obligatori l’ús de màscara mentre no es consumeix.

 

16.- Activitats Docents, Oci Infantil i Juvenil i activitats d’intervenció socioeducativa.

Es duran a terme seguint les indicacions del PROCICAT, incloent el transport escolar.
.- Activitats docents a discapacitats s’atendrà el PROCICAT.
.- Les etapes del primer i segon cicle d’educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, i les de règim especial) reglades, així com les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora del centre educatiu, tant públic com privat, s’han d’aplicar les mesures del nou Pla Escolar per al curs 2021/2022.
.- L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial.

 

17.- Activitats Docents Universitàries.

En les universitats, centres adscrits i escoles de negocis situades a Catalunya, les pràctiques i les avaluacions poden ser presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es pot considerar la presencialitat fins a un 100% de l’aforament i havent d’extremar les mesures de protecció segons PROCICAT.
A les aules i altres espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçats indicats en la resolució.

 

18.- Altres activitats formatives.

Es recomana la formació telemàtica per a la captació i reciclatge de professionals de la formació viària dependent del Serveis Català de Trànsit, docència per a l’obtenció de llicències i permisos de conduir, perfeccionament de conductors, cursos per a transport de mercaderies i persones (CAP) i ADR.
En cas que sigui necessària la presencialitat s’hauran d’extremar les mesures d’higiene i prevenció.

 

19.- Equipaments Cívics.

Es permeten les activitats cíviques i comunitàries grupals presencials si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis i es compleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents i amb una limitació de l’aforament del 70%

 

20.- Congressos, Convencions, Fires Comercials i Festes Majors.

Es permet la seva celebració sempre que es garanteixi la ventilació mínima si es tracta d’espais tancats, tenint especial precaució en cas que aquesta activitat concentri a més de 1.000 persones.
Els mercats no sedentaris i fires mercat és obligatori l’ús de màscara i l’organització haurà d’evitar les aglomeracions.
Festes majors, revetlles i altres festes populars, que puguin suposar un risc d’aglomeració, s’hauran d’adequar al que s’estableix en la present resolució. Hauran de complir, també, amb el que es disposa per al certificat Covid i no es podran desenvolupar activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari.

 

21.- Activitats populars i tradicionals.

Les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o privades de base associativa, tant a l’aire lliure com en espai tancat, han d’evitar les aglomeracions i garantir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçat.

 

22.- Activitats Recreatives musicals.

Els locals com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos NO poden obrir al públic.

Les sales de concert, cafè teatre, cafè concerto poden obrir amb les limitacions previstes en la present resolució, sense que aquest permès el ball.

 

23.- Consum de tabac i assimilats.

No es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància de mínim 2 metres.
Limitació que s’aplica a qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats i també a les activitats multitudinàries que es consideren a partir de 1.000 persones.

 

24.- Actuacions Policials.

Es realitzaran preferentment per mitjans telemàtics, garantint els drets de la persona detinguda o investigada.

 

25.- Durada.

Aquestes mesures tenen una durada prevista de 14 dies.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *