STS de 23 de Juliol de 2021 (Rec. 1702/2020). ECLI:ES:TS:2021:3205

STS de 23 de Juliol de 2021 (Rec. 1702/2020). ECLI:ES:TS:2021:3205

STS núm. 3205/2021 de 23 de Juliol de 2021 Rec. 1702/2020 (ECLI:ES:TS:2021:3205)1, incompatibilitat del 100% de la jubilació activa amb els autònoms societaris. (En el mateix sentit STS 3207/2021 de 23 de Juliol de 2021, Rec. 1459/2020 (ECLI:ES:TS:2021:3207) i STS 3204/2021 de 23 de Juliol de 2021, Rec. 1515/2020, (ECLI:ES:TS2021:3204).

Qüestió plantejada.

Es planteja el recurs de cassació en unificació de doctrina amb la finalitat de dilucidar si els autònoms societaris, la societat dels quals té personal contractat, es poden beneficiar del cobrament del 100% de la pensió de jubilació activa.

 

Criteri del TS

El TS entén que l’autònom societari i el que exerceix la seva activitat com a persona física (autònom clàssic) ve determinada per la seva responsabilitat patrimonial.

  • 01- Autònom persona física:

Responen dels seus deutes, incloses les salarials amb els treballadors contractats i les cotitzacions a la Seguretat Social, amb tots els seus béns presents i futurs (art. 1911 CC), assumint personalment el risc i ventura de l’activitat empresarial. Per això la prolongació de la vida activa suposa assumir un risc empresarial personal que justifica que, si té contractat almenys a un treballador, gaudi d’una compatibilitat plena de la pensió de jubilació i dels seus ingressos com a autònom.

  • 02- Autònom Societari.

El conseller o administrador d’una societat mercantil es beneficia de la limitació de responsabilitat societària, que en principi no afecta al seu patrimoni personal. El que subscriu el contracte amb el treballador és la societat, per això, no respon dels deutes salarials, ni de l Seguretat Social derivades de l’alta en el sistema, ja que ho fa la persona jurídica.

 

El TS entén que si es vol gaudir de la compatibilitat plena entre pensió i ingressos, haurà de desenvolupar una activitat per compte propi actuant com a persona física i no a través d’una societat mercantil.

 

1 STS 3204/2021 de 23 de Juliol de 2021, ECLI:ES:TS:2021:3204 i STS 3207/2021 de 23 de Juliol de 2021, ECLI:ES.TS:2021:3207 en el mateix sentit

2 En cas de societats mercantils el treballador aquesta contractat per l’entitat i no per la persona física i no es compleix el requisit de l’art. 214.2 LGSS. A més que l’art. 305.2.b) LGSS determini l’enquadrament en el RETA d’administradors i consellers delegats, no implica que aquests hagin contractat personalment, sinó que ho fa la societat mercantil.