STS de 18 d’octubre de 2022 Llicències i Permisos Laborals Retribuïts

STS de 18 d’octubre de 2022 Llicències i Permisos Laborals Retribuïts

STS de 18 d’octubre de 2022, Rec. 139/2020, ECLIS:ES:TS:2022:3826 la qual aclareix com es computen els dies en els permisos i llicències retribuïts previstos en els convenis col·lectius i l’estatut dels treballadors.
Aquesta Sentència reitera el criteri conforme el dia inicial de còmput és el primer dia laborable, així com els permisos i llicències no es puguin gaudir durant les vacances o descansos.

Habitualment en el nostre despatx se’ns plantegen dubtes sobre els permisos i llicències retribuïts permisos, i especialment, respecte al dia inicial de còmput, així com si s’han de computar dies hàbils o naturals. Aquesta qüestió ha estat resolta, reiterant doctrina, per la STS de 18 d’octubre de 2022 Rec.139/2020.

 
1.- Dia Inicial de còmput

Si el fet causant que dona lloc al permís succeeix en un dia no laborable el permís s’inicia el primer dia laborable per al treballador

La finalitat del permís, és que el treballador pugui atendre una determinada situació, prevista legal o convencionalment, absentant-se del seu treball i sense pèrdua de retribució.

Un dels permisos retribuïts, més demandat i amb més dies d’absència, és el Permís per matrimoni, en els quals habitualment es concedeixen 15 dies, d’aquí ve que:

  1. La data del matrimoni està inclosa en els 15 dies de permís.
  2. L’excepció, és quan la celebració de la cerimònia sigui en un dia no laborable per al treballador, llavors el termini s’inicia el primer dia laborable.

 

2.- Còmput dels permisos

El permís només té sentit si es projecta en un període de temps en el qual existeix obligació de treballar, per això els permisos es reflecteixen en dies laborables, excepte que la norma, expressament, prevegi una altra cosa. Per exemple, en els permisos de matrimoni s’indica que són dies naturals.

 

3.- Superposició de permís i vacances.

No hem de confondre el solapament de les baixes mèdiques amb les vacances, que permeten diferir el gaudi de les vacances al moment d’alta mèdica. El tractament dels permisos és diferent, ja que requereixen de 2 requisits:

3.1.- Esdeveniment d’algun dels esdeveniments contemplats en la normativa.

3.2.- Que les necessitats o obligacions que justifiquen la seva concessió esdevinguin durant un període de treball.

La finalitat del permís és permetre que el treballador es pugui absentar del seu treball per a atendre unes certes necessitats o obligacions determinades que requereixen de la seva assistència personal, i estan lligats al temps de treball, d’aquí, que no puguin reclamar-se en temps de vacances anuals retribuïdes, perquè no són assimilables a la baixa per malaltia.

No es permet el seu diferiment a un moment posterior en el qual s’hagués reprès la prestació laboral.

 

4.- Permisos i descans.

Els permisos no tenen com a finalitat concedir al treballador un descans, sinó alliberar-los d’acudir al treball, sense pèrdua de retribució, per la necessitat d’atendre una situació legal o convencionalment prevista.
 

5.- Finalitat del permís

El permís només té sentit si serveix per a atendre la causa que ho permet, d’aquí ve que s’exigeixi una certa immediatesa entre la causa i el gaudi i només té sentit quan succeeix en el temps de treball i dona dret a retribució.