STS de 18 de gener de 2022, Rec. 3964/2018, ECLI:ES:TS:2022:108

STS de 18 de gener de 2022, Rec. 3964/2018, ECLI:ES:TS:2022:108

Qüestió plantejada.

Es planteja si la negativa al reingrés després d’una excedència voluntària pot ser considerat un acomiadament pel fet que el centre de treball, al qual estava adscrit el treballador, es trobi tancat. L’empresa respon indicant que prenen nota de la seva sol·licitud i notifiquessin la primera vacant.

 

Criteri del TS

Durant l’excedència voluntària l’empresa no està obligada a reservar a l’excedent voluntari les vacants que poguessin produir-se, sinó que pot disposar d’elles i cobrir-les amb noves contractacions, o reassignant i distribuint les seves comeses laborals entre altres treballadors, o bé, fins i tot procedint a l’amortització d’aquesta, en el correcte exercici de les seves facultats de direcció i organització del treball.
El tancament d’un centre de treball no resulta un impediment per al manteniment del dret preferent al reingrés en un altre centre amb vacants adequades.

L’empresari mai ha negat la possibilitat de reingrés del treballador de manera directa, ni de manera indirecta ha realitzat actes dels quals pogués derivar-se que ha donat per extingida la relació laboral a través de la reiterada negativa al reingrés. L’empresa ha respectat el dret expectant del treballador i ha indicat que podrà cobrir la primera vacant adequada que es produeixi.
No s’ha trencat el vincle contractual, només està suspès.
 

Conclusions

En el present cas no procedia una acció per acomiadament, sinó l’ordinària per dret a reingrés, ja que no va existir una negativa categòrica o que de l’actitud de l’empresa es desprengués que no es permetria exercitar tal dret.
L’acció declarativa de reingrés requerirà que es provi o no l’existència de vacant, si no existeix, manté el dret preferent. No obstant això, en cas que la vacant existeixi i s’acrediti, el jutge concedirà al treballador el dret al reingrés i condemnarà a l’empresa en tals termes, més la indemnització per danys i perjudicis, consistent en els salaris deixats de percebre des de la data en què es va produir la sol·licitud i degué produir-se la reincorporació fins a la data de l’efectiva readmissió1.

 
1 STS de 3 de desembre de 2009, Rec. 4016/2008.