Resolució mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de la COVID-19

Resolució mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de la COVID-19

Resolució SLT/2107/2020 de 28 d’agost pel que es publiquen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de la COVID-19.

El DOGC de 29 d’agost de 2020, va publicar la resolució SLT/2107/2020, davant l’actual situació de rebrot de la COVID-19, aprovant una sèrie de mesures especials que amplien les dictades anteriorment.

 

1.- Àmbit d’aplicació

Aquesta resolució s’aplica a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com als titulars d’activitats econòmiques, empresarials o establiments d’ús o obert al públic.

 

2.- Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

– Es prohibeixen les reunions privades i públiques de més de 10 persones, que també serà aplicable a les taules situades en terrasses, restaurants i bars, sense perjudici de les distàncies mínimes de seguretat entre taules i/o agrupació de taules.

S’exclouen de l’anterior prohibició:

 • activitats laborals.
 • activitats de culte.
 • actes religiosos (noces, funerals, celebracions).
 • mitjans de transport públic.

També s’exclouen, si compleixen amb l’indicat per PROCICAT:

 • activitats culturals.
 • arts escèniques i musicals.
 • cinema, exposicions, teatres, circ o similars.
 • biblioteques
 • arxius
 • museus
 • activitats lúdiques i recreatives.
 • equipaments esportius.

Es permet el dret de manifestació en les condicions que determini l’autoritat competent.
 

3.- Fires i Festes Majors.

Seran els Ajuntaments els que determinaran la celebració de fires i festes majors, sense perjudici del compliment de totes les mediades de seguretat de caràcter general.

 

4.- Inspecció i règim sancionador.

Els Ajuntaments i la Generalitat de Catalunya, tenen les competències d’inspecció i control, i el seu incompliment pot comportar l’aplicació de sancions d’acord amb l’RD Llei 30/2020, de 4 d’agost, sobre règim sancionador específic respecte de les mesures de prevenció i contenció de la COVID-19.

 

5.- Durada de les mesures.

Aquestes mesures tenen un termini de durada de 15 dies, és a dir, fins al 12 de setembre de 2020.