Còmput del nombre de treballadors per si un acomiadament és objectiu o col·lectiu

Còmput del nombre de treballadors per si un acomiadament és objectiu o col·lectiu

STS de 30 de maig de 2023, Rec. 189/2022, ECLI:ES:TS:2023:2436 Còmput del nombre de treballadors per a determinar si estem davant un acomiadament objectiu o col·lectiu en el cas de grup d’empreses.

Qüestió Plantejada

La qüestió que es planteja és determinar si l’extinció del contracte del treballador es degué tramitar per acomiadament col·lectiu, en lloc de per acomiadament objectiu quan estem davant un grup d’empreses patològic.
 

Criteri del TS

Sobre les unitats de còmput tal com indica el TS ha de ser el centre de treball quan ocupa més de 20 treballadors, en aquells casos en els quals els acomiadaments que es produeixen en el centre de treball aïlladament considerat excedeixin de tals llindars i ha de ser l’empresa quan se superin els llindars, prenent com a unitat de referència a la totalitat d’aquesta[1].

El TS considera que el còmput és una operació aritmètica que ha de realitzar-se partint de conceptes o unitats equivalents ja que en el present cas, el resultat seria igual si es prengués el conjunt d’empreses o el grup laboral, i en aquest cas, tampoc se superaria el llindar per a aplicar la normativa relativa als acomiadaments col·lectius.

 

Conclusió

El còmput és una operació aritmètica que ha de realitzar-se partint de conceptes o unitats equivalents.

 
[1] STS 1047/2021 de 21 d’octubre (Rec. 158/2021) i STS 787/2019 de 19 de novembre (Rec. 1253/2017)

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *