STS de 28 de novembre de 2022 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió

STS de 28 de novembre de 2022 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió

STS de 28 de novembre de 2022, Rec. 3498/2021, ECLI:ES:TS:2022:4356 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió. Al només ser possible l’extinció indemnitzada de l’acomiadament, es reportaran també els salaris de tramitació.

Qüestió Plantejada

Es tracta de determinar si davant la impossibilitat de readmissió, en un acomiadament qualificat com a improcedent, procedeix atorgar el dret d’opció a l’empresari o acordar l’extinció del contracte de treball amb abonament de la indemnització legal i els salaris de tramitació des de l’acomiadament fins a la data d’extinció.

Criteri del TS

Com estableix la STS d’1 de juny de 2022 (Rcud. 2067/2021), STS de 9 de febrer de 2021, (Rcud. 406/2019) la impossibilitat de readmissió que es constati des del propi moment de l’acomiadament o durant el procés permet, en cas d’acomiadament improcedent, que l’opció que s’atorga a l’ocupador quedi reduïda a la indemnització, comportant aquesta condemna el pagament dels salaris de tramitació que fins a aquesta declaració d’extinció s’hagin generat, i això es produeix quan el treballador així ho interessa, permetent que exerciti la facultat de l’art. 110.1.b) LRJS, quan es constata que la readmissió és impossible, com per exemple en els casos de tancament empresarial.