STS de 27 de maig de 2021 (Rec. 182/2019)

STS de 27 de maig de 2021 (Rec. 182/2019)

STS de 27 de maig de 2021 (Rec. 182/2019). ECLI:ES:TS:2021:2264

Qüestió plantejada.

Es planteja si constitueix una multa d’haver-hi el no abonar als treballadors la retribució corresponent al temps en què no presten serveis laborals pels retards dels empleats en incorporar-se als seus llocs de treball.

 

Criteri del TS

El tractament jurídic del salari és el següent:
Art. 26.1 ET: Es considera salari la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte d’altri, ja retribueixin el treball efectiu, qualsevol que sigui la forma de remuneració, o els períodes de descans computables com de treball.
Art. 30 ET: Si el treballador no pogués prestar els seus serveis una vegada vigent el contracte perquè l’empresari es retardi a donar-li treball per impediments imputables al mateix i no al treballador, aquest conservarà el dret al seu salari, sense que pugui fer-se-li compensar el que va perdre amb un altre treball realitzat en un altre temps.
Art. 58.3 ET: No es podran imposar sancions que consisteixin en la reducció de la durada de les vacances o una altra minoració dels drets al descans del treballador o multa d’haver-hi.

L’art. 54.2.a) ET considera incompliments contractuals les faltes repetides i injustificades de puntualitat al treball, sense que suposi que l’ocupador hagi d’abonar el salari corresponent al temps no treballat per la impuntualitat de l’empleat.
Les faltes de puntualitat, causen un perjudici a l’empresa, a l’ésser un incompliment contractual, que si és reiterat, justifica l’exercici del poder disciplinari de l’ocupador. A més l’ocupador no està obligat a abonar el salari del temps en què el treballador no va prestar serveis per causa imputable únicament a ell, no sent això una doble sanció.
D’aquí ve que els retards injustificats dels treballadors en la seva incorporació als seus llocs de treball poden suposar penalitzacions per a l’empresa, i existir dificultats per a compensar-los amb treballs torns diferents.
El TS conclou que en aquests supòsits no s’ha reportat salari i per això no és una multa d’haver-hi derivada d’una sanció encoberta.