STS de 21 de Juliol de 2021 (Rec. 2128/2018) ECLI:ES:TS:2021:3187

STS de 21 de Juliol de 2021 (Rec. 2128/2018) ECLI:ES:TS:2021:3187

Qüestió plantejada

Es planteja com ha d’efectuar-se el còmput de 90 dies establert en l’art. 51 ET, per a determinar el llindar entre l’acomiadament objectiu individual i l’acomiadament col·lectiu.
El TJUE va resoldre que el còmput havia de realitzar-se respecte als acomiadaments anteriors i posteriors, si bé, no va aclarir el terme “successius” que regula el nostre art. 51 ET.

 

Criteri del TS

La STJUE d’11 de novembre de 2020, (Assumpte C-300/19), va indicar que el còmput dels 90 dies podia ser anterior o posterior a l’acomiadament objectiu individual.
El TS en aquesta sentència interpreta el concepte de 90 dies “successius” dient que tals períodes han de ser consecutius i ininterromputs, és a dir, sense que pugui remuntar-se a dates tan allunyades en el temps a la data de l’acomiadament individual, que quedin fora dels cicles successius de 90 dies i que es puguin presentar sense solució de continuïtat, tant en períodes anteriors com posteriors al mateix per a quantificar el nombre d’acomiadaments a tenir en compte.
El TS el que ens ve a dir, és que no s’admet el còmput dels 90 dies sense cap límit temporal ni solució de continuïtat, ja que comprendria el còmput de tots els acomiadaments individuals1.

 

Conclusió

Com veiem el període de 90 dies podrà ser anterior o posterior, a l’acomiadament individual en litigi en el qual s’hagi produït un major nombre d’acomiadaments, no obstant això, matisa que els 90 dies computables han de ser successius o consecutius.

 

1 STS 11 de novembre de /2017 (Rcud. 2270/2015), STS 23 d’abril de 2012, (Rec. 2724/11), STS de 23 de gener de 2013 (Rec. 1362/12), STS de 25 de novembre de 2013 (Rec. 52/13), STS de 26 de novembre de 2013, (Rec. 334/13), STS d’11 de febrer de2014, (Rec. 323/13) i STS de 9 d’abril de 2014, (Rec 2022/13).