Resolució SLT/3512/2021 de 25 de novembre mesures contenció Covid-19 a Catalunya

Resolució SLT/3512/2021 de 25 de novembre mesures contenció Covid-19 a Catalunya

Aquesta resolució SLT/3512/2021, publicada en el DOGC del 26 de novembre de 2021, instaura l’obligació de l’anomenat “passaport Covid” pels clients de les següents activitats:

  • Locals i espais culturals.
  • Sales i gimnàs.
  • Residències tercera edat.
  • Hostaleria i restauració.
  • Congressos, convencions i fires comercials.
  • Activitats recreatives musicals.

Aquest certificat és obligatori per als clients però no per als treballadors, als quals no es pot exigir l’obligatorietat de vacunar-se, en atenció al RD 664/97, que només obliga les empreses a oferir la possibilitat de vacunació als treballadors en els supòsits concrets on hi hagi exposició a agents biològics. Així mateix la Resolució 2361 del Consell d’Europa de 2021 estableix que les vacunes de la Covid no poden ser obligatòries i no pot existir discriminació per aquest fet.

Així mateix, els deixem l’enllaç on poden obtenir el tríptic que han de col·locar a un lloc visible pels clients en relació al certificat covid19: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/

Aquestes mesures tenen una durada prevista de 14 dies a partir d’avui.

 

Resolució SLT/3512/2021 de 25 de novembre per la qual s’estableixen les mesures per a contenir el brot epidèmic de la COVID-19 a Catalunya

1.- Mesures de protecció individual i col·lectiva.

La norma exigeix adoptar les mesures necessàries per a evitar els riscos de propagació de la COVID-19, que es concreten en:
.- Higiene freqüent de les mans.
.- Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
.- Distància física interpersonal de seguretat (de 1,5m mínim, que equival a un espai de seguretat de 2,5 m², excepte per a grup de persones convivents,).
.- Ús de màscares en els termes establerts en la resolució.
.- Preferència per als espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
.- Ventilació correcta en els espais tancats i neteja i desinfecció de les superfícies.
.- Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic i seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d’aïllament domiciliari o quarantena, segons els protocols aprovats per sanitat.

 

2.- Desplaçaments Personals.

Es respectessin les mesures de protecció individual i col·lectiva, a més del distanciament, higiene i protecció a través de la màscara.

2.1.- Estratègia de desplaçaments.
Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en el concepte de bombolla que fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
La bombolla de convivència fa referència a les persones que conviuen sota el mateix sostre, incloses els cuidadors i personal de suport, el grup ha de ser el més estable possible.

 

3.- Horaris de Tancament.

El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst en la normativa sectorial d’aplicació corresponent.
En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22h i les 6h.

 

4.- Mesures de Prevenció i higiene en Centres de Treball.

.- Es limitarà al màxim la mobilitat laboral.
.- S’implementarà el treball a distància o teletreball, excepte que sigui impossible, o no es disposi dels mitjans per a això.
.- S’hauran d’establir horaris d’entrada i sortida escalonats, flexibilitat horària o similars.

4.1.- Mesures de prevenció i protecció.
Es recomana que s’adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial en els llocs de treball i fomentin l’ús del teletreball quan l’activitat laboral sigui possible.
En cas de treball de manera presencial en els centres de treball, s’han d’adoptar les següents mesures:
.- Mesures organitzatives que garanteixin la distància de seguretat interpersonal mínima. En cas que no sigui possible, s’hauran de proporcionar els equips adequats a nivell del risc.
.- Mesures de neteja i desinfecció adequades.
.- Garantir la ventilació d’espais i edificis d’acord amb els protocols de les autoritats sanitàries. Especialment els espais comuns.
.- S’evitaran aglomeracions.
.- S’intensificarà la neteja de superfícies.
.- S’establiran zones de descans que permetin el distanciament.
.- S’establiran zones d’entrada i sortida.
.- Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats per a la neteja de mans.
.- Ús obligatori de màscara si l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic (No és obligatori l’ús de màscara en espais de treball tancats, en els quals existeixi la distància interpersonal mínima i fent tasques que no comportin mobilitat. S’atendrà les recomanacions en prevenció de riscos laborals).
.- Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones (clients, treballadors, usuaris).

 

5.- Reunions i/o trobades familiars de caràcter social.

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, en l’àmbit públic i privat, es recomana que no superin el màxim de 10 persones, excepte que es tracti de convivents.
En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni de begudes ni d’aliments, entre la 1h i les 6h.
Específicament, queda prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques en la via pública i la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta al seu consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.
En les reunions i/o trobades no poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

6.- Ús de màscara.

L’ús de màscara queda subjecte a les següents condicions:
a) Els majors de 6 anys estan obligats a usar-la en els termes previstos en la Llei 2/2021 de 29 de març.
b) La màscara ha de cobrir la paret nasal i la barbeta.
c) Es recomana l’ús de màscara en espais privats, oberts i tancats, i en reunions amb confluència de persones no convivents, així com en espais a l’aire lliure on no es pugui mantenir la distància interpersonal.

 

7.- Ús certificat Covid.

En els llocs en què aquesta resolució condicioni l’accés a la presentació d’un certificat Covid, ja sigui en suport digital o en paper, haurà d’acreditar alguna de les següents circumstàncies:

.- Certificat de vacunació.
.- Prova diagnòstica negativa de la Covid19 (últimes 72 hores RT-PCR i 48 hores test d’antígens. En tots dos casos serà necessari el certificat de la prova diagnòstica).
.- Disposar d’un certificat de recuperació de la Covid després d’haver sofert la malaltia en els últims 6 mesos.

Queden exonerades les persones menors de 12 anys, que no tinguin limitat l’accés a aquests establiments.

Les persones titulars d’aquests locals o establiments hauran de designar personal per al control dels accessos amb la finalitat de comprovar que els usuaris disposen dels certificats previstos en aquest apartat. No podran conservar les dades ni usar-los per a cap altra finalitat que no sigui el de control d’accés.

Aquests espais hauran de disposar d’un cartell, d’acord amb el model facilitat pel Departament de Salut i que consta en la seva pàgina web, en l’enllaç https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/, informant dels extrems anteriors.

S’exclou del requisit de control d’accés, els locals que disposin únicament d’espais i terrasses a l’aire lliure.

 

8.- Empreses de serveis i comerç minorista.

.- Les empreses no poden oferir serveis que impliquin contacte físic, no obstant això, es permet un contacte personal pròxim sempre que es concertin de manera individual i es disposi dels equips de protecció adequats al nivell de risc, extremant les mesures d’higiene.

L’obertura al públic d’establiments i locals comercials de venda al detall, estan subjectes a les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per a fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial del comerç aprovat pel PROCICAT.

8.1.- Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials
.- Dimensionar de manera adequada els accessos i associar-los o distribuir-los a les diferents zones d’ocupació.
.- Incrementar, sempre que sigui possible, els punts d’accés i de sortida respecte als habituals i instal·lar dispensadors de gel hidroalcohòlic.
.- Disposar de personal de control en els accessos i les sortides, inclòs en els accessos als serveis.
.- Identificar amb claredat les vies d’accés i de sortida i diferenciar els circuits d’accés i sortida.
.- Prevenir mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions.
.- Prioritzar la mobilitat interna en circuits de sentit únic per a evitar els creus, degudament senyalitzats.
.- Realitzar l’obertura de portes amb antelació suficient per a permetre un accés escalonat.
.- Prevenir ordre en la seqüència d’entrada i sortida dels espais.
.- Preassignar localitats.
.- Realitzar la sortida del públic en la finalització de l’espectacle de manera escalonada per zones i garantir la distància entre les persones.
.- Evitar la interacció física entre els artistes i el públic.
.- Han de complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades en l’annex 2 del DOGC.

 

9.- Actes Religiosos i cerimònies civils.

Els actes religiosos i les cerimònies civils (noces, funerals i serveis religiosos) ha de garantir una bona ventilació, ja sigui natural o forçada. En cas que es concentrin més de 1.000 persones en espais tancats, s’haurà de garantir la ventilació i les mesures de control d’aglomeracions.
S’haurà de complir amb les mesures que indiqui el PROCICAT.

 

10.- Ús del Transport Públic.

.- Haurà de mantenir la seva oferta al 100% i en hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00h i les 09.00h dels dies laborables.
.- Els usuaris no podran treure’s la màscara.
.- Les estacions en espais tancats hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic.
.- Utilitzar mitjans de difusió per a informar de les mesures d’autoprotecció.

 

11.- Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives.

.- Totes aquestes activitats requereixen la presentació del certificat Covid d’acord amb el que es disposa en la present Resolució.
– Les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, circs, cinemes, auditoris o similars, han de garantir una bona ventilació natural o forçada i, especialment, quan es concentrin més de 1.000 persones.
-. Si en aquests espais existeixen establiments que desenvolupen l’activitat de restauració, es poden dur a terme seguint les instruccions establertes en aquesta resolució.
-. S’autoritza la realització de concerts, festivals musicals de tots els gèneres i altres esdeveniments culturals que es realitzin amb el públic en peus i possibilitat de ball, en equipaments culturals o altres espais especialment habilitats tancats, sempre que es compleixin les condicions establertes pel PROCICAT.

11.1. Instal·lacions i equipaments esportius:
.- Garantir una bona ventilació en els espais tancats ja sigui natural o altres sistemes de ventilació.
.- En els vestidors s’ha de garantir una ventilació mínima establerta a la normativa vigent.
.- Les activitats grupals en espais tancats es podran realitzar sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb màscara.
.- Seguir les indicacions del PROCICAT.

No estan afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Les competicions esportives a Catalunya s’han de desenvolupar segons les condicions següents:
-. A l’aire lliure es pot realitzar amb l’aforament del 100%.
-. En espais tancats, amb subjecció de l’aforament del 100%, s’ha de garantir la ventilació mínima establerta per la normativa i el compliment de les mesures de control indicades en la present resolució.

En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, aquest serà del 100%, si estan a l’aire lliure, o un màxim de 5.000 persones, si són espais tancats, i obligació de l’ús de la màscara.

En tots dos casos:
.- garantir el control de fluxos d’accés i sortida i en els banys.
.- l’accés del públic preferentment abonat i local.
.-els seients hauran de ser preassignats.
.-es permet servei de restauració.
.-fora de l’àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes però en cap cas d’aliments.
.-és obligatori l’ús de la màscara.
.-preveure mesures de circulació dels assistents per a evitar aglomeracions.

.- Per a la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa de manera presencial, cal garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa. En cas que es puguin concentrar més de 1.000 persones en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació indicats en la resolució.

.- En parcs i fires d’atraccions, incloent les estructures no permanents desmuntables, estan subjectes a les mesures establertes pel PROCICAT.

.- Els parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils poden estar oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovats pel PROCICAT per a aquests espais.
 

12.- Activitats relacionades amb el joc

Cal garantir la ventilació mínima i, en cas de concentrar-se més de 1.000 persones, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades.
S’ha d’establir mesures organitzatives de control d’aglomeracions i donar compliment a les mesures previstes pel PROCICAT.

 

13.- Activitats d’Hostaleria i Restauració.

-. S’exigeix el compliment del que es disposa en aquesta Resolució respecte al certificat Covid.
-. Cal garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
-. En els espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades indicades en la resolució.
.- L’ús de màscara serà obligatori mentre no s’estigui menjant o bevent.
.- No es podrà realitzar cap activitat de ball. Quan en els establiments d’hostaleria i de restauració, inclosos els salons de banquets, es realitzin activitats en què es doni la possibilitat de ball, els són aplicable les condicions d’accés i exercici de l’activitat establertes en la present resolució.

 

14.- Activitats Docents, Oci Infantil i Juvenil i activitats d’intervenció socioeducativa.

Es duran a terme seguint les indicacions del PROCICAT, incloent el transport escolar.
.- Activitats docents a discapacitats s’atendrà el PROCICAT.
.- Les etapes del primer i segon cicle d’educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, i les de règim especial) reglades, així com les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora del centre educatiu, tant públic com privat, s’han d’aplicar les mesures del nou Pla Escolar per al curs 2021/2022.
.- L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial.

 

15.- Activitats Docents Universitàries.

En les universitats, centres adscrits i escoles de negocis situades a Catalunya, les pràctiques i les avaluacions poden ser presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es pot considerar la presencialitat fins a un 100% de l’aforament i havent d’extremar les mesures de protecció segons PROCICAT.
A les aules i altres espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçats indicats en la resolució.

 

16.- Equipaments Cívics.

Es permeten les activitats cíviques i comunitàries grupals presencials si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis i es compleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.

 

17.- Congressos, Convencions, Fires Comercials i Festes Majors.

Es permet la seva celebració sempre que es garanteixi la ventilació mínima si es tracta d’espais tancats, tenint especial precaució en cas que aquesta activitat concentri a més de 1.000 persones.
Els mercats no sedentaris i fires mercat és obligatori l’ús de màscara i l’organització haurà d’evitar les aglomeracions.
Festes majors, revetlles i altres festes populars, que puguin suposar un risc d’aglomeració, s’hauran d’adequar al que s’estableix en la present resolució. Hauran de complir, també, amb el que es disposa per al certificat Covid.

 

18.- Activitats populars i tradicionals.

Les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o privades de base associativa, tant a l’aire lliure com en espai tancat, han d’evitar les aglomeracions i garantir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçat.

 

19.- Activitats Recreatives musicals.

Els locals que hagin presentat comunicació prèvia, i que siguin discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos que acreditin algunes de les circumstàncies següents:

.- Que la persona ha rebut la pauta completa contra la Covid-19 (certificat vacunació).
.- Que disposa d’una prova negativa RT-PCR en les últimes 72 hores o un test d’antígens en les últimes 48 hores (certificat prova diagnòstica).
.- Que la persona s’ha recuperat del Covid-19 en els últims 6 mesos (certificat de recuperació).
.- Aquesta documentació es pot presentar en suport paper o digital i les persones del control d’accés realitzaran la comprovació pertinent. Per això, en l’entrada dels locals, s’haurà de posar un cartell amb la web del Departament de Salut i les mesures d’accés al local, juntament amb la no conservació de les dades personals acreditades.

A l’entrada dels locals i establiments, en una zona visible, haurà de col·locar-se un cartell, segons model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s’informi els clients de les mesures previstes per a l’accés al local, així com la no conservació de les dades personals acreditades.

No serà necessari aquest control en els espais que siguin únicament a l’aire lliure o terrasses.

Tots aquests locals i establiments estaran subjectes als següents requisits:
.- No superar el 80% de l’aforament a l’interior.
.- No portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d’accés.
.- Garantir ventilació mínima.
.- Es permet el ball amb màscara i sense distància mínima.
.- És obligatori portar permanentment la màscara i únicament es podrà retirar en el moment de menjar o beure.
.- Sistema de control de fluxos en els accessos i zones comunes per a evitar aglomeracions.

Es permet els serveis de restauració i bar en els termes previstos en la present resolució. Es permet el consum dempeus, excepte en la pista de ball.

Les sales de concert, cafè teatre, cafè concerto poden obrir amb les limitacions previstes en la present resolució.

El mateix s’aplicarà en les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari.

 

20.- Centres residencials.

Les visites a les persones usuàries d’aquests centres hauran de complir amb el que es disposa en la present Resolució respecte al certificat Covid o bé presentar un test d’antígens ràpid amb resultat negatiu.

S’exceptuen els casos d’urgència o necessitat justificada per a preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida.

 

21.- Consum de tabac i assimilats.

No es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància de mínim 2 metres.
Limitació que s’aplica a qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats i també a les activitats multitudinàries que es consideren a partir de 1.000 persones.

 

22.- Actuacions Policials.

Es realitzaran preferentment per mitjans telemàtics, garantint els drets de la persona detinguda o investigada.

 

23.- Durada.

Aquestes mesures tenen una durada prevista de 14 dies.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *