RDL 2/2022, de 23 de febrer, pel qual es prorroguen els ERTO COVID fins al 31 de març de 2022

RDL 2/2022, de 23 de febrer, pel qual es prorroguen els ERTO COVID fins al 31 de març de 2022

Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer de mesures urgents per a la protecció de treballadors autònoms, i la transició cap a mecanismes estructurals de defensa de l’ocupació.

S’han aprovat les noves mesures en les quals entre altres es procedeix a la pròrroga dels ERTO fins a 31 de març de 2022, amb el manteniment de les mesures vinculades a aquests, igualment es relacionen nous requisits per a l’accés a la prestació per desocupació dels treballadors autònoms i se suspenen els desnonaments, en cas de vulnerabilitat de l’arrendatari, fins al 30 de setembre de 2022.

1.- Pròrroga ERTOS:

Els ERTOS vigents a dia 24 de febrer de 2022, es prorroguen automàticament fins a 31 de març de 2022 amb els percentatges d’exempció següents 1:

Plantilla

Amb formació

Sense formación

> 10 treballadors

60%

20%

< 10 treballadors

60%

30%


FORÇA MAJOR PER IMPEDIMENT

Plantilla

Exempcions

Independent número treballadors

90%

S’inclouen:
.- les empreses amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i reduïda taxa de recuperació d’activitat, que el seu aquest prorrogat.
.- Les empreses que transitin d’un ERTO per FM a un ERTO ETOP.
.- Es podrà transitar d’un ERTO per limitació a un d’impediment, o viceversa, sense necessitat de presentar un nou ERTO.

** Les exoneracions s’apliquessin sobre l’aportació empresarial i respecte als treballadors que tinguin les seves activitats suspeses i pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.**

 

2.- Prestació per Desocupació Afectats per ERTO FM

.- La prestació serà del 70% durant la vigència de la mesura. (límits i topalls art. 270.3 LGSS)
.- L’accés a aquesta prestació no suposa consum de cotitzacions prèvies.
.- Els afectats tenen dret a la prestació per desocupació encara que manquin de període d’ocupació cotitzada mínima per a això.

 

3.- Mesures de Protecció Autònoms.

3.1- Exempció de cotització als autònoms que hagin percebut el cessament d’activitat.
Els autònoms que vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat a data 28 de febrer de 2022 o alguna de les prestacions previstes en el art.10 i 11 del RD Llei 18/2021, tindran dret a una exempció en les cotitzacions i per formació professional de:

Març

90%

Abril

75%

Maig

50%

Juny

25%

S’exigeix que l’autònom es mantingui en alta fins al 30 de juny de 2022, i s’estableix expressament que aquesta exempció és incompatible amb la percepció de la prestació per cessaments d’activitat en qualsevol de les seves modalitats.

 
3.2.- Cessament d’activitat a conseqüència d’una suspensió temporal total de l’activitat derivada d’una resolució de l’autoritat competent.
Els autònoms que, a partir d’1 de març de 2022, es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats o mantinguin la suspensió de la seva activitat, tindran dret a una prestació per cessament d’activitat:
Aquesta prestació implica:

.- Estar afiliat i en alta al RETA.
.- Estar al corrent de pagament de les quotes de Seg. Social.
.- La quantia serà del 70% de la base mínima, amb excepcions i límits
.- Durant la suspensió de l’activitat s’exonerarà del pagament d’autònoms.
.- La durada de la prestació serà fins que finalitzi la restricció, amb un màxim de 4 mesos i no podent superar-se el dia 30 de juny de 2022.
.- Serà incompatible amb el treball per compte d’altri, tret que els ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l’SMI.
.- La prestació s’haurà de sol·licitar en els 21 dies següents a la resolució de tancament de l’activitat.

 

4.- Pla Mecuida.

El pla MECUIDA es prorroga fins a 30 de juny de 2022, que permet al treballador sol·licitar una reducció de jornada del 100% amb la corresponent reducció del salari.

 

5.- Reducció de jornada per cura de fills o persones subjectes a guarda amb finalitats d’adopció o acolliment per càncer o malaltia greu.

Les persones que haguessin vist extingida la reducció de jornades abans de l’1 de gener de 2022, per haver complert el fill 18 anys, es podrà tornar a sol·licitar, podent mantenir la reducció de jornada, fins que el fill compleixi 23 anys.

 

6.- Mesures Extraordinàries per a empreses i treballadors de les Illes Canàries afectades per l’erupció volcànica

Es regulen mesures específiques per a les empreses i persones treballadores de les Illes Canàries afectades per l’erupció volcànica de la Palma fins a 30 de juny de 2022.

 

7.- Suspensió dels procediments de desnonament.

Se suspenen els desnonaments fins a 30 de setembre de 2022, respecte a aquells inquilins que acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica d’acord amb l’art. 5.1 RD Llei 11/2020 de 31 de març.
Per a poder suspendre el desnonament serà necessari que els habitatges pertanyin a persones jurídiques o a persones físiques que titulars de més de 10 habitatges i que els inquilins es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.

 

8.- Sol·licituds de compensació per propietaris i arrendadors.

Els propietaris afectats per la suspensió dels desnonaments podran presentar fins a 31 d’octubre de 2022, una sol·licitud de compensació de despeses davant l’òrgan competent de la CCAA, si bé, haurà d’acreditar el perjudici econòmic en trobar-se l’habitatge en venda o arrendament amb anterioritat a l’accés a l’immoble.

 
1 Sempre que l’empresa decideixi la seva aplicació.