Fórmula per a calcular si pots continuar cobrant el cessament d’activitat o hauries d’anar pensant en retornar-lo

Fórmula per a calcular si pots continuar cobrant el cessament d’activitat o hauries d’anar pensant en retornar-lo

Els autònoms que van accedir al nou cessament d’activitat hauran de retornar la prestació si els seus rendiments nets al juliol, agost o setembre van superar els 1.900 euros. Al final de l’article es pot descarregar una plantilla per a saber si compleixes aquesta condició o hauries de pensar a renunciar ja a la prestació.

El passat 26 de juny, el Gobierno va ampliar la prestació per cessament d’activitat, prestació que ha cobert a més de 1,2 milions de treballadors per compte propi durant els mesos de l’estat d’alarma.

Ara, aquesta prestació ja no té les mateixes condicions d’accés que a l’inici i, per a ser beneficiari, l’autònom ha de demostrar a la seva mútua que encara presenta fortes caigudes en els seus ingressos. Per a acreditar-ho, el decret que regula el nou cessament d’activitat recull una sèrie de requisits que es comprovaran expost, és a dir, després d’haver cobrat durant tres mesos el 70% de la base reguladora i les corresponents exoneracions en les quotes a la Seguretat Social.

Aquest mètode d’acreditació ha permès als autònoms amb fortes caigudes d’ingressos accedir directament a la prestació, des del moment en què la van sol·licitar, tan sols amb una declaració responsable, i sense necessitat de passar per tràmits farragosos

No obstant això, no tot són avantatges. Tard o d’hora, els autònoms hauran d’acreditar davant la seva mútua que, efectivament, tenien dret a cobrar el cessament d’activitat. Hauran de demostrar que entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020, els seus ingressos van caure en més del 75% respecte al mateix trimestre de 2019. A més, per a accedir a aquesta nova prestació, els seus rendiments nets tampoc podran superar els 5.818,75 euros en el conjunt del trimestre ni els 1.939 euros al mes.  

Jaume Barcons, advocat laboralista de la Gestoria Barcons, va elaborar per a Autònoms i Emprenedors una plantilla d’Excel -que es pot descarregar al final de l’article- en la qual l’autònom podrà introduir els seus ingressos i les seves despeses de juliol per a  conèixersi supera o no aquest límit.

 

Possibilitat de renunciar si no compleixes els requisits

En el cas que l’autònom vegi al llarg d’aquestes dates que els seus ingressos no cauran tant com esperava, és a dir, que no podrà complir amb el requisit de caiguda del 75%, o que tindrà durant aquest període uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros en el trimestre o a 1.939 euros en qualsevol dels tres mesos, sempre podrà:

  • Renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020.
  •  Retornar per iniciativa pròpia la prestació quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 superaran els llindars indicats.

Si no renunciés o retornés aquesta prestació, “a partir del 21 d’octubre de 2020 i de l’1 de febrer de 2021, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats atorgat en la sol·licitud, o l’Institut Social de la Marina, recaptaran del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes”, segons recull el mateix Reial decret llei que regula la prestació.

I, de constatar que no es compleix amb els requisits, l’entitat exigirà a l’autònom que aboni un mínim de 2.000 euros -corresponents a 661 euros al mes durant tres mesos pel 70% de la base mínima de cotització- juntament amb les exoneracions de quotes del mateix període de temps, que ascendirien a uns 800 euros -una vegada més, en el cas que es cotitzi per la mínima-.

La devolució haurà de fer-se de cop i en un termini del voltant de 10 dies. Aquests gairebé 3.000 euros -com a mínim- que hauria d’abonar l’autònom en cas de no complir les condicions podrien posar en risc la seva economia, tenint en compte que el requeriment per part de la mútua es faria a principis de 2021 i, possiblement, per aquestes dates molts autònoms encara no s’hauran recuperat de la crisi.
 

Com saber si hauràs de retornar la prestació?

Per a evitar haver de retornar aquesta quantitat de cop, l’autònom només té una opció: comprovar com més aviat millor si compleix realment les condicions requerides o no. Això només es pot saber amb certesa quan ja hagi passat el tercer trimestre, perquè serà aquest el que es prengui com a referència per a analitzar si realment va haver-hi un 75% de caiguda d’ingressos.

No obstant això, hi ha maneres d’estimar ja a la fi de juliol si es compliran o no els requisits de facturació i rendiments al setembre. Concretament, es poden conèixer els rendiments nets mensuals d’aquest mes de juliol. En el cas que superin els 1.939 euros, l’autònom ja sabrà amb certesa que haurà de retornar sigui com sigui els diners que hagi percebut per aquesta prestació. 

 

Calcular els rendiments nets mensuals

Jaume Barcons, advocat laboralista de la Gestoria Barcons, va elaborar per a Autònoms i Emprenedors una plantilla de Excel -que es pot descarregar al final de l’article- en la qual l’autònom podrà introduir els seus ingressos i cadascun de les despeses que ha tingut en aquest mes de juliol per a conèixersi, efectivament, es troba per sota del límit de rendiments nets exigits i, per tant, té dret al cessament d’activitat. O, per contra, supera aquest límit i hauria de renunciar a la prestació com més aviat millor.

Així doncs, en la plantilla hi ha dos apartats: ingressos i despeses. En el primer, s’haurà d’introduir tot el que s’ha facturat amb l’activitat durant aquest mes de juliol. En l’altre apartat es desglossen cadascun de les possibles despeses que va poder tenir en aquest període l’autònom.

Apareixen des dels costos de personal; amb la Seguretat Social; la quota d’autònoms i de la mútua; subministraments i fins i tot indemnitzacions en el cas d’acomiadament, entre molts altres conceptes.  Una vegada que s’hagin introduït tant els ingressos com cadascun de les despeses, al final de la plantilla apareixerà el rendiment i, després de restar-se el 5% de desgravacions de difícil justificació que permet aplicar la Llei, es calcularà automàticament el rendiment net. 

En aquest últim apartat, l’autònom ja podrà saber si ha superat el límit permès de rendiments nets mensuals el mes de juliol (o en el d’agost o setembre en el cas que faci la mateixa operació més endavant). Si el resultat final superés els 1.900 euros, el treballador per compte propi deuria en qualsevol cas renunciar a la prestació i retornar el mes de prestació que va cobrar erròniament, en el cas que la mútua ja l’hagués abonat.
 

Estimar si la facturació trimestral caurà més d’un 75%

No obstant això, i per més que es compleixi el requisit de trobar-se per sota del límit de rendiments nets, l’autònom tampoc té assegurat que no vagi a haver de retornar la prestació més endavant.

Això és perquè hi ha una segona condició, que és la caiguda de la facturació en més de un 75% en el tercer trimestre de 2020 respecte al mateix període de 2019. Al no haver conclòs encara el tercer trimestre d’enguany, encara no és possible saber amb certesa si es compliran tots els requisits o no, i si caldrà retornar més endavant el percebut.

Encara amb tot, va explicar l’advocat laboralista Jaume Barcons, “un es pot fer a la idea anant a la declaració trimestral de l’any passat. Dividint tots els ingressos suportats del trimestre per tres, sortirà com a resultat quant va ingressar l’autònom, de mitjana, al mes. Així doncs i de manera estimativa, si els ingressos d’aquest mes de juliol de 2020 superen una quarta part del resultat de 2019, l’autònom ja té una pista que li farà saber que no ha tingut una caiguda de la facturació superior al 75%“.

Si bé l’expert va insistir que això és només un càlcul orientatiu i que no es podrà tenir res a cap segur fins que no hagi finalitzat el tercer trimestre, va plantejar el següent exemple. Un autònom pot haver tingut uns ingressos en el tercer trimestre de 2019 de 12.000 euros. Dividint aquesta quantitat per 3, donaria com a resultat 4.000 euros. Si, en aquest mes de juliol, ha facturat més de 1.000 euros -el 25% de 4,000-, ja pot fer-se una idea que, probablement, una vegada acabat el trimestre no compleix amb el requisit de caiguda de la facturació en un 75%.
 
Descàrrega aquí la plantilla per a saber si compleixes el límit de rendiments nets

 
Article de Daniel Ghamlouche a Autónomos y Emprendedores amb la col·laboració de Jaume Barcons. Pots veure l’article original en aquest enllaç.