Els efectes de la Covid19 i les ajudes reconegudes

Els efectes de la Covid19 i les ajudes reconegudes

Els efectes de la Covid19 i les ajudes reconegudes. El seu efecte en la futura declaració de la Renda sobre les Persones Físiques.

Els treballadors en ERTO, afectats per la COVID19 hauran d’ajustar comptes amb Hisenda en el 2021, amb una important probabilitat que la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques surti a pagar. El motiu és que:

a) Durant l’any 2020 se’ls ha retingut menys IRPF en les nòmines.

b) La prestació per desocupació en la majoria de casos manca de retenció.

c) Si s’han percebut rendes de dos pagadors (empresa i SEPE), amb els límits següents:
c.1) 14.000€ en conjunt.
c.2) 1.500€ del segon pagador.

Això obligarà, possiblement, a presentar declaració de renda.

Cas semblant serà el que patiran els autònoms que hauran percebut:

  • Prestació ordinària per cessament activitat durant l’estat d’alarma.
  • Ajuda per baixos ingressos.
  • Prestació per a autònoms de temporada o estacionals afectats per la Covid-19.
  • Prestació Extraordinària per suspensió, limitació o impediment de l’activitat.
  • Altres ajudes o prestacions que durant l’any 2020 puguin haver rebut.

Aquestes prestacions i ajudes, tributaran com a rendiments de treball, en ser percepcions que no poden qualificar-se com a derivades de l’activitat.

En data d’avui, s’espera que el Ministeri d’Hisenda plantegi algun tipus d’exempció per a ajudar als Autònoms i Assalariats. No obstant això la Generalitat de Catalunya ha aprovat per al tram autonòmic, una deducció en l’IRPF per a les rendes, més baixes i amb més d’un pagador 1.

[1] Decret Llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (DOGC núm. 8264, de 5/11/2020).