Consideracions al Càlcul del Salari Diari

Consideracions al Càlcul del Salari Diari

La recent sentència del Tribunal Suprem de 22 d’octubre de 2020 (rec. 285/2018) resol el supòsit en el qual, per a percebre la prima és necessària complir amb el pacte de permanència en l’empresa. En aquest breu post els deixem també una definició de salari, així com la manera de calcular el mateix a l’efecte d’un possible acomiadament.

1.- Que és el salari?

El salari és la remuneració o guany, amb independència de la seva denominació o forma de càlcul, que pot avaluar-se en efectiu i que prové d’un acord entre empresari i treballador en virtut d’un contracte de treball pels serveis prestats o que es prestessin.
Es presumeix, iuris tantum, que totes les retribucions que percep el treballador tenen la consideració de salari, excepte que es pugui acreditar que són despeses ocasionades per l’activitat laboral d’acord amb l’art. 26.2 ET.

 

2.- Manera de Calcular el Salari Mòdul.

En moltes ocasions es discuteix com és el salari mòdul o regulador, per a aquells casos en què el treballador no ha prestat els seus serveis durant tot el mes, o bé, el salari a tenir en compte per al càlcul d’un acomiadament.
El salari diari, es calcula dividint el seu import anual pels 365 dies de l’any, d’aquí ve que en les indemnitzacions per acomiadament el salari mòdul sigui el que resulta de dividir la retribució global pels 365 o 366 dies que té l’any. En cap cas per 360 dies, la qual cosa implicaria no considerar que les mensualitats tenen una mitjana real de 30,42 dies, i amb això aplicar de manera literal i errònia l’art. 7 CC, quan parla de mesos en les lleis i considera que són de 30 dies.

 

3.- Retribucions variables i abonament.

Una de les qüestions que es plantegen és si un treballador que té pactat un salari variable, una vegada reportat aquest, l’empresa pot negar-se al seu pagament, quan cursi una baixa voluntària.
La STS d’11 de febrer de 2020, resol aquest assumpte i entén que el salari reportat pel treballador ha de ser abonat en el lloc i data convinguts, d’acord, a l’art. 29.1 ET i el seu cobrament no pot quedar condicionat a circumstàncies o situacions que succeeixin amb posterioritat a la seva meritació, per la qual cosa no pot condicionar-se el pagament d’un complement o retribució variable, una vegada reportat, a la permanència del treballador en l’empresa.
Això també seria aplicable en el cas d’acomiadaments, que són decisions alienes a la voluntat del treballador, que en res afecten la meritació de la prima o salari variable.

3.1.- Retribució Variable i Pacte de Permanència.
Una de les qüestions que s’ha suscitat, en un recent cas, és si la retribució variable pactada, sobre la base d’uns objectius a 31 de desembre de cada any, exigeixen estar en situació d’alta en l’empresa en aquesta data o si el treballador que causa baixa voluntària perd el dret al seu abonament.
La STS de 22 d’octubre de 2020 resol aquest cas, i indica que el treballador per a poder percebre el cobrament d’aquesta quantitat ha de romandre en alta en l’empresa, en existir un pacte de permanència, que és independent de la meritació.
No és il·legal el pacte d’una retribució variable condicionada a la permanència del treballador fins al dia final del període de la seva meritació, sense que això suposi un enriquiment injust per part de l’empresa.
Si existeix un acord entre les parts, l’abonament d’aquest complement o salari variable, no es produirà excepte que es compleixi amb els requisits de permanència.

 

[1] STS de 16 d’abril de 2018, ECLI:ES:TS:2018/1705, amb referència a l’art. 26.1 ET i art. 1 Conveni 95 OIT.
[2] STS de 4 de maig de 2010, ECLI:ES:TS:2010:2474
[3] STS de 25 de novembre de 2019, ECLI:TS:2019:4239
[4] En el cas d’any de traspàs
[5] Xifra que s’obté de multiplicar 12 mesos per 30 dies que es considera que tenen de mitjana els mesos.
[6] Resultat de dividir 365/12. No s’ha de realitzar una interpretació literal de l’art. 7 CC, respecte a que quan es parla
de mesos en les lleis s’entén que són de 30 dies.
[7] ECLI:ES:TS:2020:639
[8] STS de 27 de març de 2019, ECLI:ES:TS:2019:1543
[9] ECLI:ES:TS:2020:3690